Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kitsas matemaatika.Trigonomeetria II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2, 3
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Kitsas matemaatika.Trigonomeetria II
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Omandada kogu gümnaasiumi vältel vajalikud algebraülesannete lahendamise tehnilised oskused. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult. Ülesandeid lahendades arendatakse tehniliste abivahendite kasutamise ning
saadavate tulemuste kriitilise hindamise oskust. Tekstülesannetega arendatakse funktsionaalse lugemise ja erinevate lahendusideede leidmise oskust. Õpitakse kasutama matemaatilisi mõisteid ning edastama oma mõtteid selgelt, lühidalt ja täpselt.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;
2. loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;
3. teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi;
4. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
5. rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi;
6. lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
7. lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

• Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt.
• Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, cosα, tanα), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral.
• Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. Trigonomeetria põhiseosed tan α = , sin2 α + cos2 α = 1, cos α = sin (90° – α), sin α = cos (90° – α), tan α = , sin (–α) = –sin α, cos (–α) = cos α, tan (–α) = –tan α, sin (α + k 360°) = sin α, cos (α + k 360°) = cos α, tan (α + k 360°) = tan α.
• Siinus- ja koosinusteoreem.
• Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala arvutamisel.
• Kolmnurga lahendamine.
• Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala arvutamine.
• Rakendussisuga ülesanded.

Hindamine:

Hindamine toimub kontrolltööde/tööde põhjal
Kontrolltööde ajad on õpilastega  kokku lepitud ning lisatud kontrolltööde graafikusse.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kontrolltööde ja tööde hinnete põhjal. Kõik kursuse jooksul toimunud tööd peavad olema tehtud. Mittetegemata töö on hinne"1"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:


Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, registreerumisega Stuudiumis.Kui õpilane soovib kursuse hinnet parandada/tõsta, siis tuleb teha arvestustöö kogu kursuse jooksul õpitud materjalile

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.

Soovituslik:
1) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika II. Avita.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus


Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/
* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid. https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-materjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime