Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Maailma usundid

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Maailma usundid
Nimetus: Maailma usundid
Õpetaja: Liina Raudvassar
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

19 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Aidata mõista, et maailma religioonid ei ole vaid ajalukku kuuluvad, vaid mõjutavad otseselt ka tänapäeva kultuuri. Et religioon on tajutav mitmesugustes seostes. Sügavamaks eesmärgiks on kasvatada läbi teadmiste sallivust erinevate religioonide järgijate vastu.

Õpitulemused:

Õpilane tajub religioosseid nähtusi mitmesugustes seostes; oskab näha religiooni(de) rolli erinevates kultuurides; teab, kuidas uurida usundilisi nähtusi; teab usundi(te) tunnuseid; omab baasteadmisi viiest maailma suuremast religioonist; teab tähtsamaid suuremate religioonidega seotud tavasid ja kombeid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sissejuhatavas osas tutvume usundi mõistega ja saame ülevaate religioonide uurimisest. Tutvume hinduismi, budismi, judaismi, kristluse ja islamiga. Iseseisva tööna jaguneb klass rühmadeks (kuni 4 liiget), kelle ülesandeks on valmistada ette lühiettekanne religiooniga seotud teemal ja see ühistööna klassi ees ette kanda. 

Hindamine:

Hindamiseks tuleb sooritada viis testi (iga religiooni kohta üks) ja rühmatöö. Rühmatööd saab asendada osalemine vabariiklikul usundiõpetuse olümpiaadil. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50% hindest annab testide sooritus; 40 % rühmatöö teostus ja esitlus; 10% tunnist osavõtt ja aktiivsus tunnis. Eraldi reeglid usundiõpetuse olümpiaadil osalejale (üksikasjad selgittab õpetaja).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub õpilase ja õpetaja vastastikuse kokkuleppe alusel.

Õppematerjalid:

puuduvad

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime