Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel III

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel III
Õpetaja: Mait Samuel
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud kaks inglise üldkeele kursust (Inglise üldkeel I ja II)

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel
Arendada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
Harjutada kõnesoravust
Tõsta eri kultuuride alast teadlikkust
Tugevdada keeleõppija autonoomsust
Tekitada huvi õppimisest

Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased valdavad B2 tasemel sõnavara rääkimaks hobidest, spordist ja mängudest, inimestest ja ühiskonnast, meelelahutusest, seadusest ja kuritegudest, toidust ja jookidest, haridusest ja õppimisest, tööst ja ärist, transpordist ja reisimisest, teadusest ja tehnoloogiast, tervisest, ilmast ja keskkonnast.

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi.
Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest.

Teavad, kuidas moodustatakse põimlauseid tingimus- ja siduvate osalausetega ning millised on peamised artiklite kasutamise reeglid.

Õpilane on omandanud teadmisi loovkirjutamise ülesandest ning oskab neid rakendada jutukese kirjutamisel

Oskab iseseisvalt keelt õppida.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel III on eelmisel õppeaastal läbitud teemade kinnistamiskursus, mis arendab õpilaste tekstiloome oskusi iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel. Kursus tõstab õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks inimeseks olemise, ettevõtlikkuse, ajaloo ning keskkonna teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse kõnesoravusele ja korrektsele keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.
Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kolme kontrolltöö, lühijutu ja protsessihinde põhjal. Kontrolltöid hinnatakse järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”

Jooksvad hinded moodustavad endist protsessihinde (st. tunnikontrollid, vastamised, tunnis aktiivne osavõtt, tegevuste läbiviimine) 

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul tehtud testide ja protsessihinde aritmeetilisest keskmisest.

Kui hinne Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks kolmanda kontrolltöö hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

 

Õpik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced
Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced

Lisaks : ​Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime