Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Muusika 2. kursus 11LO

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Muusika
Nimetus: Muusika 2. kursus 11LO
Õpetaja: Anneli Leima
Klass: 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18 auditoorset tundi, 2 tundi iseseisev ja rühmatöö

Eesmärgid:

Õpilane
• väärtustab muusikat
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ning selle üle arutleda
• osaleb muusikaelus
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
• võrrelda erinevaid perioode muusikaajaloos
• analüüsida muusikateoseid
• arvustada kontserte ja muusikalavastusi
• teha valikuid kontserdielus toimuvatest sündmustest
• rakendada oma oskusi musitseerimisel
• osaleb kooli jm. muusikaelus

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Sonaaditsükkel, keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, ooperi areng.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Haydn, Mozart, Beethoven.
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Soololaul, instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika (ooper, operett, ballett). Rahvuslikud koolkonnad.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Schubert, Chopin, Liszt, Verdi, Wagner, Tšaikovski, Sibelius, Grieg jt.
Muusika 20. sajandil
Hilisromantism, impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Muusika USA-s. Ülevaade 20. saj. II poole muusikastiilidest ja –suundadest. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Mahler, R. Strauss, Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg, Orff, Prokofjev, Šostakovitš, Cage, Reich
Muusikaürituse külastamine vähemalt üks kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades.

Hindamine:

Hindamise eesmärgiks on saada ülevaade õpilase individuaalsest arengust ja muusikaõpetuse eesmärkide saavutamisest.
Õpitulemuste kontrollimise vormid sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, muusikakuulamise teste, grupitöid, arvustuse kirjutamist.
Kontserdiarvustus, muusikaperioodi lõpul teooria- ja kuulamistöö. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hinne kujuneb kontrolltööde ja arvustuse hindest. Protsessihinded on kaalukeeleks, kui perioodi hinne on kahevahel. Arvustus tuleb esitada nädala jooksul pärast kontserdil käimist või veebikontserdi kuulamist, aga mitte hiljem kui 7. novembril 2023 Moodle´is vastava teema all. Arvustuse esitamisel pärast tähtaega alandatakse hinnet ühe palli võrra.
Rohkem kui ühe arvestusliku puuduliku hindega ei ole võimalik rahuldavat perioodihinnet saada.
 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöid on võimalik järele vastata üldise järelevastamise ajal kahe nädala jooksul pärast hinde päevikusse kandmist. Kuulamistöid saab järele teha hinde päevikusse kandmisele järgneva nädala konsultatsiooni ajal. 

Õppematerjalid:

Muusikaõpik gümnaasiumile I ja II osa. T. Siitan, A. Sepp;
Töövihik-konspekt Muusikaõpetus II osa. A. Sepp, T. Siitan
Eesti muusikalugu. Kunstmuusika. A. Kaarlep
e – koolikott
Õpetaja ja õpilaste esitlused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime