Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS
Õpetaja: Eliise Saska
Klass: 10IT, 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

 

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;
3. arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;
4. järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga parandada;
6. on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi

 

Õpitulemused:

1) leiab endale sobivaid treeningvõimalusi ja – meetodeid lähtuvalt isiklikust eesmärgist

2) teab erinevaid treenimisvõimalusi ja -meetodeid, tunneb harjutusvara, baasharjutusi jõusaalis

3) arendab regulaarselt enda kehalist võimekust lähtudes testide tulemustest

4) mõistab erinevate kehalise võimekuse testide eesmärki

5) annab hinnangu enda kehalistele võimetele ja eesmärgi täitmisele

6) annab hinnangu enda liikumise ja toitumise tasakaalule ja seab selle kohta lühiajalise eesmärgi.


  

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Täidab treening/ liikumispäevikut

Koostab kokkulepitud perioodi treeningplaani

Treening treeningkava järgi

Analüüsib oma toitumist

Tunneb ja oskab seletada jõutreeningu harjutusvara

NATO test

Hindamine:

Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.

Õpilaste kehalisi võimeid hinnatakse kontrolltesti soorituse põhjal – õpilane annab endale hinnangu 5- palli süsteemis lähtuvalt treeningõpetuse füüsilistest tesidest ning analüüsib oma oskuste taset


Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist

Õpilastel, kes on omal spordialal Eesti tipus või kuuluvad rahvuskoondisesse ning treenivad suure mahuga, on võimalus taotleda kehalise kasvatuse tundidest vabastust. Selleks tuleb esitada kehalise kasvatuse õpetajale VÕTA taotlus ning treeneri allkirjastatud kirjutis treeningmahu, eesmärkide, tulemuste jms kohta. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilast hinnatakse hindega "5".

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb aktiivsushinnetest, õpilase hinnangust ja analüüsist oma oskuste tasemele.
Kõik kursusel saadud hinded on võrdse kaaluga.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
 

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.


Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.


Aktiivsushinnete parandamiseks on võimalik vastata järele puudutud tunde kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

* Ainealased raamatud ja artiklid
* Internetis saadaval olevad EOK pallimängude määrused

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime