Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelduseks, et õpilane on läbinud eelnevad 2 kursust.

Maht:

20 auditoorset 70-minutilist tundi,
lisaks iseseisev töö kodus.

Eesmärgid:

Saavutab B-keeles keeleoskuse taseme,
mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda.
Huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja kultuurist.
Omandab oskused edaspidiseks vene keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks.
Kasutab venekeelseid teatmeallikaid.

Õpitulemused:

Saab õpitud temaatika piires aru loetust.
Arutleb õpitud temaatika piires.
Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot.
Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal.
Täiendab teadmisi grammatikast.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema: Mina ja maailm.

Mina ja minu pere. Tervis. Iseloom. Elukutsed.

Grammatikateadmised lähtuvad B1 taseme nõuetest.

Hindamine:

Tunnikontrollide, kontrolltööde ja suuliste vastuste põhjal pannakse kokkuvõttev hinne.
Hinnatakse osaoskusi: lugemist, kuulamist, sõnavara, rääkimist (monoloog ja dialoog). Kõik hinded peavad olema positiivsed.
Kõik kirjalikud tööd peavad olema esitatud.

Kontrolltööd ja jutustamised on arvestuslikud hinded ja suurema kaaluga.

Suulised vastused peavad kõik olema sooritatud positiivsele hindele.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus lõpeb testiga B1 tasemel.
Test koosneb lugemis-, kuulamis- ja grammatika ülesannetest.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse jooksul saadud tunnikontrollide hindeid üldjuhul parandada ei saa.
Kontrolltööde hinnet saab parandada 10 päeva jooksul kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Инга Мангус ДАВАЙ! Учебник русского языка для эстонской гимназии

Инга Мангус ДАВАЙ! Русская грамматика (теория и практика)

Digiharjutused https://keeltekool.eu/gumnaasium-menu/ 

Õpetaja koostatud töölehed.

http://masterrussian.com/verbs/conjugations.htm 

https://learnrussian.rt.com/tests/index.html 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime