Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid


Warning: Undefined array key “sort” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 32

Warning: Undefined variable $sort in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 33

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 34

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “valdkond” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “periood” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “aine” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “nimetus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “õpetaja” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “klass” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “staatus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Ainepass: Praktiline eesti keel I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel I
Õpetaja: Eneli Liblik
Klass: 10IT, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 auditoorset (70-minutilist) tundi

Eesmärgid:

Kursuse õpetusega taotletakse, et õpilane
1) on keeleteadlik nii keele arengu, ülesannete kui kasutamise suhtes;
2) tunneb eesti keele täheortograafia, vormiõpetuse, võõrnimede ja tsitaatsõnade õigekirja;

3) oskab pikemast (populaar)teaduslikust artiklist kokkuvõtet teha;

4) oskab loetud, omandatud infot kaasõppijatele koherentselt ja arusaadavalt edasi anda.

Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane
1) teab läbitud grammatikateemade (täheortograafia, vormiõpetus, võõrsõnade õigekiri) reegleid, erisusi, korrektset kasutust;

2) on omandanud kursuse jooksul õpitud sõnade tähenduse ja kasutusnüansid;

3) on suuteline (populaar)teaduslikust tekstist kokkuvõtet moodustama nii kirjalikult kui suuliselt;

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Täheortograafia (i ja j õigekiri, võõrsõnade õigekiri, h õigekiri, -gi/-ki liide), vormiõpetus (-lik/-likkus liide, i-mitmus, ülivõrre, veaohtlikud vormid), võõrnimede käänamine, tsitaatsõnade õigekiri. Kokkuvõtete tegemine, konspekteerimise oskus, ettekande tegemine. Lugemisülesannete lahendamine ja arutluste kirjutamine.

Hindamine:

Kursuse materjali omandamist hinnatakse nelja arvestusliku hinde põhjal. Nendeks on 1) täheortograafia ja sõnade tähenduste töö; 2) vormiõpetuse töö; 3) tsitaatsõnade ja võõrnimede töö; 4) kokkuvõtte kirjutamine ja selle ettekandmine. Kursuse jooksul täidavad õpilased ka väiksema mahuga ülesandeid, mida hinnatakse protsessihindega, mis võivad tulla lõpphinde panemisel arvesse, kui hinne on kahe hinde vahel. Mitterahuldavalt sooritatud töö tuleb ümber vastata. Sooritamata töö tuleb järele vastata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Väga hea või hea kokkuvõtva kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema tehtud vähemalt hindele „rahuldav“. Kui vähemalt üks arvestuslikest hinnetest on hinnatud hindele 1 või 2, on maksimaalne kursusehinne 3. Kui 2 või rohkem arvestuslikku hinnet on sooritatud hindele 1 või 2, on kursusehinne mitterahuldav (2).
Kooliastmehinne kujuneb perioodihinnete/kursusehinnete ja 2 proovieksamihinde põhjal, kusjuures kaalukamad on 12. klassi hinded. Positiivse kooliastmehinde saamiseks ei tohi kursusehinnete hulgas olla üle 1 mitterahuldava ja ka viimase kursuse hinne peab olema positiivne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud õpilasel tuleb see järele vastata vastavalt koolis kehtestatud korrale kahe nädala jooksul või mõjuva põhjuse olemasolul kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest, tuleb tal õpetaja nõudmisel sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

Õppematerjalidena on kasutusel M. Rossi, H. Puksandi õppekomplekt "Johannes I", A. Lunteri „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“.
Soovitatav on kasutada T. Erelti brošüüri „Eesti ortograafia“.
Veebimaterjalidest on toeks E. Rummeli veebileht „Eesti õigekiri“ (opetaja.edu.ee/ortograafia) ja EKI „Keelenõuanne“ (http://keeleabi.eki.ee/index.php).

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime