Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Eesti ajalugu I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Ajalugu
Nimetus: Eesti ajalugu I
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 11IT, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

(puuduvad)

Maht:

2 x 70 min nädalas

Eesmärgid:

Kujundada õppijaid, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, milles nad elavad, ning tunnevad Eesti ajaloo näitel asjaolusid ja sündmusi, mis on Eesti ja maailmas juhtunud. 

Õpitulemused:

Kursusel hinnatakse mõistete ja faktide tundmise kõrval õpilaste teadmisi ja oskusi tähtsamate ajaloosündmuste ja -nähtuste analüüsi nõudvate ülesannete kaudu. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja võrdlemist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel õpitake Eesti ajalugu alates esiajast kuni uusaja alguseni. 

Hindamine:

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Toimub kaks kontrolltööd, mille osakaal kursusehindest on 50% ja 50%. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kahjuks. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kasuks. Kui kursusehinne on kahe hinde vahel, siis otsustab viimase kontrolltöö hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub üldjuhul õpetajale Stuudiumi sõnumiga teada andes neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Kui kontrolltöö on sooritatud negatiivsele hindele, siis tuleb esitada enne vastamist paberkandjal vigade parandus. Üldisesse järelevastamisse registreerimine on võimalik õpetaja loal. Samuti pead negatiivse hinde korral enne registreerimist esitama õpeajale paberkandjal vigade paranduse.

Õppematerjalid:

Kursuse õpik ja muud materjalid. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.