Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel,1.periood,5. rühm

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,1.periood,5. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Osalejal on läbitud eelnevad kohustuslikud inglise keele kursused

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi. 

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine).  Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (teatrid, kirjandus) ja majandusega ning vestleb ladusalt sellistel teemadel;
– kasutab tegusõna aktiivi ja passivi mineviku ja tuleviku ajavorme;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel – saab aru loomuliku tempoga kõnest; ;
– väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega; .
– suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.
Grammar: Modals: Tense Review, Pheasal verbs, Reflexive pronouns, Adverbs collocations, Verb patterns. 

 

Hindamine:

Õpilased sooritavad  3. kirjaliku testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:


 Liz and John Soars, Paul Hancock:  New Headway Advanced Student's Book, New Headway Advanced Workbook, New Headway  Advanced Teacher's Book. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime