Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Uuem kirjandus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Kirjandus
Nimetus: Uuem kirjandus
Õpetaja: Helle-Mari Märtson
Klass: 12IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 (70-minutilist) tundi

Eesmärgid:

Kursusel taotletakse, et õpilane: 1) tutvub kaasaegse kirjanduse olulisemate autoritega ja loeb selle perioodi kirjandusteoseid (3 tervikteost või katkenditel põhinevat üldistust autori loomingu kohta), 2) suhestab loetut teose ajastu, enda ning tänapäevaga; 3) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika); 4) oskab kirjandusteksti analüüsida, mõistab kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust ning erinevate kultuurikontekstide tausta teose mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit; 5) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ning infoallikaid, arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust.

Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane: 1) nimetab tähtsamaid uuema kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 3) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 4) seostab loetut tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike probleemide ja väärtustega; 5) on läbi lugenud ja analüüsinud kolm proosateost.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ning klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna valupunktid. Nüüdiskirjandus ning ajalugu. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ning fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ning hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ning võrdlusi. 

Hindamine:

Kursuse jooksul hinnatakse õpilast kolme arvestusliku hindega:

1. düstoopiateose + teooria töö (etteantud teostest);

2. raamatuarvustuse kirjutamine (eelvalikuga teostest);

3. teose põhjal taustauuring etteantud juhiste järgi (loositud teos).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse arvestuslikud hinded kujunevad tervikteoste lugemise ja analüüsimise tulemusel ning on võrdse osakaaluga. Hinded, mis annavad õpilasele tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga.

Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad sellised protsessihinded kursusehinnet, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt määratletav (s.t hinne jääb kahe hinde vahele).

Kui üks arvestuslik hinne on sooritamata/mitterahuldav, on kursuse maksimaalne hinne rahuldav ('3')

Kooliastmehinne kujuneb gümnaasiumis läbitud kursuste koondhindena. Kui hinne ei ole sel moel üheselt määratletav, arvestatakse õpilase arengut, s.t et 11. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga kui 10. klassi kursusehinded, samuti 12. klassi kursusehinded olulisemad kui 11. klassi kursusehinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Eelkõige saab töid järele sooritada neljapäevases järelevastamises eelregistreerimisega. Mõningal juhul on arvestatav ka töö saatmine Stuudiumi vahendusel (nt arvustus, kui töö kirjutamise päeval on puudutud vmt).

Õppematerjalid:

E. Annus, L. Epner, M. Velsker „Uuem eesti kirjandus“
J. Kaus “Uuem kirjandus”

õpetaja jagatud materjalid (need pannakse ka Terasse)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime