Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Ajakirjanduse teooria ja praktika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1, 2
Aine: Ajakirjanduse teooria ja praktika
Nimetus: Ajakirjanduse teooria ja praktika
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU, 11KU, 11ME, 12ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20

Eesmärgid:

anda alusteadmised meedia valdkonadest, keskenduses peamiselt (trüki)ajakirjandusele ja ajakirjaniku tööle, arendada kriitilist mõtlemis- ja lugemisoskust ning väljendusoskust nii suuliselt kui ka kirjas.

Õpitulemused:

õpilane

  • hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste;
  • tunneb ära tekstide nii verbaalsed kui ka visuaalsed mõjutusvahendid;
  • eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
  • teab meediatekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, oskab luua vastavaid tekste ning oskab tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabeallikaid;
  • on saanud algteadmised ajakirjanduse teooriast, ajakirjaniku töö tahkudest.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised meedia eri valdkondadest, keskendudes peamiselt (trüki)ajakirjandusele ja ajakirjaniku tööle: kuidas infot koguda, lugu kirjutada, milliseid põhimõtteid tuleb järgida. Kursuse jooksul analüüsib õpilane ühiskonnas toimuvat, osaleb erinevates aruteludes. Valdkonnad ja teemad: demokraatliku infoühiskonna iseloomulikud jooned, meedia ja tehnoloogia, lühiülevaade meedia ajaloost, meediakanalid, muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia, olulisemad meediažanrid, meediaeetika ja meediakriitika, oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine, autoripositsioon, infoallikad ja nende usaldusväärsus.

Hindamine:

 

õpilane osaleb aruteludes ja lahendab erinevaid ülesandeid (arvestatud/mittearvestatud ülesanded + vähemalt ühe artikli kirjutamine)

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursus on arvestatud, kui õpilane on esitanud kõik nõutud tunni- ja kodutööd. Stuudiumis on eraldi märge, kui ülesanne peab olema tehtud, et kursus oleks arvestatud. Kui on 7 või rohkem tundi puudutud, siis kursus on mittearvestatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

vajadusel teeb õpilane tunnitööd kodutööna järele.

Õppematerjalid:

õpetaja antud materjal. Külliki Kask "Meedia mõju".

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime