Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Geograafia
Nimetus: Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus
Õpetaja: Sirje Summel
Klass: 10IT, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Põhikooli geograafia kursuste läbimine.

Maht:

Õppetöö on auditoorne, tunde on 19 X 70min

Eesmärgid:

1)tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
2)märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal-majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailmakodanikuna nende lahendamisel;
3)rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit;
4)mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes, väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut;
5)leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
6)on omandanud ülevaate geograafiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest, rakendab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus.

Õpitulemused:

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses;
2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase andmete kogumiseks;
3) kasutab teabeallikaid, sh kohateabe teenuseid, interaktiivseid kaarte ja veebipõhiseid andmebaase info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste ja järelduste tegemiseks;
4) analüüsib teabeallikate järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad.
Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias.
1)Riikide arengutaseme mõõtmine. Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse. Agraar-, tööstus- ja infoühiskond.
Üleilmastumine ehk globaliseerumine ja maailmamajanduse areng.
2)Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Rände põhjused ning liigitamine. Pagulus.
Peamised rändevood maailmas. Rände tagajärjed. Rändega seotud probleemid.
3)Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise kulg arenenud ja arengumaades. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ning selle plaanimine.
4)Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses autotööstuse ja kergetööstuse näitel.
Rahvusvaheliste firmade osa majanduses. Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale. Transpordi areng ning mõju maailmamajandusele.

Hindamine:

Kursuse jooksul tuleb sooritada 3 – 4 kontrolltööd või muud hindelist tööd. Kui on kontrolltööst sooritatud 90%, siis on hinne 5, kui on sooritatud 75%, siis on hinne 4 ja kui tulemus on 50%, siis on hinne
3. Hinne on 2 kui on vastatud 20 – 49% kontrolltööst ja kui on vastatud 19% ja alla selle on hindeks 1.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kontrolltööde hinnete keskmisena. Kõik kontrolltööd peavad olema vastataud positiivsele hindele. See tähendab: kursus tuleb omandada 100% -liselt Kui on kontrolltöö ebaõnnestunud või vastamata, siis on võimalik ühel korral uuesti vastata järeltöö ajal kahe nädala jooksul.  Lõputunnistuse hinne kujuneb kolme kursuse keskmise hindena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui kontrolltöö ebaõnnestub või on töö sooritamata, siis on üks kord võimalik järelvastata kahe nädala jooksul järelvastamise tunni ajal ja mõjuvatel põhjustel mitte hiljem kui selle perioodi lõpus arvestuste nädala jooksul. Kui järeltöö ebaõnnestub, tuleb esitad õppenõustajale seletuskiri ebaõnnestumise põhjuste kohta. Kui on mõjuvad põhjused, võib komisjon anda võimaluse suuliseks vastamiseks arvestustööks kogu kursus mahu ulatuses. 

Õppematerjalid:

Kasutatavad õpikud on: Mare Ainsaar jt. "Geograafia gümnaasiumile" 1. kursus kirjastus Eesti Loodusfoto 2013 Tartu, "Uus maailmaatlas" teine trükk kaardikirjastus Jana seta 2014 Riia Töölehed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime