Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid


Warning: Undefined array key “sort” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 32

Warning: Undefined variable $sort in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 33

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 34

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “valdkond” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “periood” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “aine” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “nimetus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “õpetaja” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “klass” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “staatus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Ainepass: Soome keel 1

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Soome keel
Nimetus: Soome keel 1
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass: 10IT, 10LO, 10TE, 11ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

 

Puuduvad

Maht:

 

19 – 20 tundi + iseseisev töö

Eesmärgid:

 

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul
1) jätab meelde soome keele häälduse erisused, õpib selgeks raskemate häälikukombinatsioonide hääldamise;
2) loeb soravalt lihtsat teksti;
3) omandab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;
4) õpib moodustama lihtsamaid grammatilisi vorme;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile õpitud teemade piires vastata;
6) mõistab ja väärtustab oma ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

 

Läbinud kursuse, õpilane
1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;
2) koostab lauseid ja lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;
3) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu;
5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;
6) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

 

Käsitletavad teemavaldkonnad:
enesetutvustus; suhtlus: tervitamine ja hüvastijätmine, tänamine, andestuse palumine, tutvustamine, kellaaja küsimine ja vastamine; andmed Soome kohta; erinevad elukutsed, rahvused ja keeled; kool, ained, lemmikained, huvid, harrastused; klassiruum, ruumi sisustus, koolitarbed; aeg: päev, nädalapäevad, aastaajad, ilmastikunähtused; erinevad asutused, asukohta täpsustavad sõnad.

Omandatavad keeleteadmised:
hääldamisküsimused; vokaalharmoonia; arvsõnad; erinevate küsimuste esitamine; kohakäänded; omastava ja osastava käände moodustamine; lihtsamate mitmuse vormide moodustamine; omadussõnad, võrdlusastmed; tegusõna pööramine olevikus; eituse pööramine; isikulised asesõnad ja nende käänamine.

Hindamine:

 

Kursuse jooksul saadakse vähemalt 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate tööde eest (kontrolltöö, pikem suuline vestlus või dialoog) ja 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsessihindest (näiteks rühmatöös osalemise hinne + seda rühmatööd ettevalmistava kodutöö hinne).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

 

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

 

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest ja tema keskmine hinne on väiksem kui „4“, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

 

 • Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)
 • Madean Altsoo „Soome keele grammatika“
 • „Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne
 • Sõnaraamatud (soome – eesti ja eesti – soome)
 • Õpetaja koostatud töölehed, mängud
 • http://www.koolielu.ee
 • http://www.keelesild.ee
 • http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut
 • http://www.kirjekyyhky.wordpress.com
 • https://www.osaansuomea.fi/
 • Margit Kuusk "Suomi selväksi" (soome keele õpik)
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime