Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keele lisakursus (C1)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keele lisakursus (C1)
Nimetus: Inglise keele lisakursus (C1)
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on sooritanud CAE eeltesti CEPT ning jõudnud vajaliku lävendini.

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

Valmistada õpilased ette C1 Advanced eksami sooritamisesks. Tutvuda põhjalikult erinevate ülesandetüüpidega nii eksami kirjalikus kui ka suulises osas. 

Õpitulemused:

Õpilane teab, milline on C1 Advanced eksami ülesehitus ning on läbi teinud erinevaid eksamis esinevaid tüüpharjutusi (word-formation, multiple choice, multiple matching, open cloze, key word transformation jne.). Õpilane oskab kirjutada erinevaid kirjutisi ning valib õige tooni ja stiili nende kirjutamiseks. Õpilane on läbi harjutanud kõik suulise eksami osad ning oskab arutleda vestluspartneriga erinevatel teemadel, vastata küsimustele, ning tuua välja piltide erinevused ja sarnasused.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul arendatakse õpilaste kuulamis-, lugemis-, rääkimis- ja kirjutamisoskusi vilunud keelekasutaja tasemel.

Hindamine:

Kursus on arvestuslik ning kursuse lõpus saab õpilane hindeks A või MA.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda tundides ning kirjutada erinevaid kompositsioone ja osaleda eksami suulise osa ülesannete läbimängimisel koos partneriga. Puududa ei tohi rohkem kui kahest tunnist välja arvatud erandjuhtudel. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilane saab võlgnevused likvideerida kokkuleppel õpetajaga, aga mitte hiljem kui arvestuse nädalal.

Õppematerjalid:

Cambridge English, Complete Advanced õpik, töövihik; Cambridge English, Compact Advanced õpik, töövihik; veebipõhised materjalid

 

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime