Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3D modelleerimine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: 3D modelleerimine
Nimetus: 3D modelleerimine
Õpetaja: Ave Kodar
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

25 õpilast rühmas

Maht:

19 auditoorset tundi (19×70 min), kursus koosneb 100%​ praktilistest töödest.

Eesmärgid:

Tutvustada 3D-modelleerimist, selle eriala õppimise võimalusi Eestis ja anda baasoskused kaasaegsesse 3D-interjööri sobivate 3D-mudelite loomiseks.

Õpitulemused:

Kursuse​ ​läbinud​ ​õpilane:
1)​ ​on​ ​omandanud​ ​ülevaate​ ​põhilistest​ ​funktsioonidest​ ​3D-vabavaralises tarkvaraprogrammis​ ​Blender;

2)​ ​oskab​ ​kasutada​ ​Blenderi ​programmi​ ​lihtsamate​ ​3D​-mudelite modelleerimiseks;

3)​ ​tunneb​ ​3D​-ruumis ​modelleerimise​, tekstuurimise ja ​valgustamise peamisi võtted​ ​ning​ ​renderdamise jaoks vajalikke​ ​tegevusi;

4) on kursis sellega, millistel alustel võib oma töö käigus kasutada teiste poolt loodud 3D-mudeleid – tunneb peamisi litsentsitüüpe ja oskab kasutada keskkondi, mille kaudu on võimalik vastavaid mudeleid omandada;

5) oskab iseseisvalt modelleerida 3D-printimisvalmidusega mudeleid. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel​ ​käsitletakse​ ​3D​-​modelleerimise põhikonstruktsioone​ ​ja​ ​tutvustatakse​ ​antud​ ​ainevaldkonda​ ​kuuluvaid
silmaringi​ ​arendavaid​ ​teemasid.

Hindamine:

Kursuse hindamine on arvestuslik.​ ​Lõplik koond​arvestus moodustub​ ​100%​ vahearvestuste alusel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb arvestusliku hindena. Praktikumitööd 1-7 ja 9 annavad igaüks ühe arvestuse, nendest peab olema lõpuni tehtud ja õpetajale esitatud minimaalselt 5 praktikumi tööd.

Praktikumitöö 8 (4×70 min) ehk 3D prinditava 3D-mudeli loomine annab eraldi arvestuse.

NB! Koondarvestuse saamiseks on vajalik esitada vähemalt 5 praktikumi tööd (pr. 1-7 ja 9 hulgast) ja lisaks veel Praktikum 8 eest saadud arvestus.

NB! Kui õpilane esitab õpetajale praktikumi jooksul teha tuleva isikliku töö käigus valminud tööfaili asemel plagiaadi (kaasõpilase tehtud või mõnest muust allikast pärit tööfaili), siis tuleb tal teha selle sama praktikumi eest arvestuse kättesaamiseks iseseisvalt uus töö, mille määrab õpetaja. Lisatöö saamise õigus tekib alles pärast õppejuhile seletuskirja kirjutamist!

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kahe​ ​nädala​ ​jooksul​ peale kursuse​ ​lõppu,​ ​kokkuleppel​ ​õpetajaga.

Õppematerjalid:

TERA kursus.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime