Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Multimeedia valikkursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Multimeedia
Nimetus: Multimeedia valikkursus
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik Multimeediast huvitunud õpilased (v.a IT-klassid, kellel see kohustuslik kursus).

Maht:

21 tundi

Eesmärgid:

Äratada huvi Multimeedia vastu (töötamine heli, pildi, teksti, videoga), õppides esmasel tasemel kasutama programme GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Audacity, FL Studio.
Õpetada looma ise sisu ja vormi, võttes eeskujuks teiste tehtud materjale (st õpetusvideote järgi töötamine).
Omandada baasoskused Multimeedia valdkonnast.

Õpitulemused:

Õpilane oskab mõelda loovalt ning oma kunstilisi ideid ellu viia, kasutades digitehnoloogiat ning erinevat tarkvara. Õpilane on saanud ülevaate multimeedia valdkonda kuuluvatest meediumitest ning oskab praktiliselt ise mitmesugust multimeedia-alast materjali luua (helisalvestus ja -töötlus, videosalvestus ja -töötlus, fototöötlus).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Läbime tunnist tundi erinevad teemad ja teostame praktilised tööd ette antud tarkvara kasutades. Sageli jääb töö kodus lõpetada, kuna seal on õpilasel parem loovale ülesandele keskenduda.

Näidisteemad:

Plakat / tekstid / bänner / gif-animatsioon (GIMP)
Eriefektid (glow), naha puhastamine ja mittesoovitud elementide eemaldamine (Photoshop)
Kompositsioon, kaamerate käsitlemine ja filmimise algtõed
Heliteooria, mitmeribaline helitöötlus, Raadioreklaam, elektroonilise muusika loomine (FLStudio), video filmimine ja töötlemine (Adobe Premiere või DaVinci Resolve)

Hindamine:

Hinne kujuneb tööprotsessist – iga tunni tööülesanne tuleb võimalikult hästi täita ning hindeid tuleb kokku vähemalt 5tk Teistest hinnetest kaalukamad hinded on märgitud ARVESTUSLIKUNA. Hinde "4" või "5" saamiseks tuleb esitada kõik tööd (hinne "1" tegemata ei tohi sisse jätta). Hinde "5" saamiseks ei tohi olla enam kui 2 hiljem vastatud tööd (st kui on jõudnud juba "1" sisse minna, siis selle töö parandamine läheb arvesse hiljem vastatud tööna).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne moodustub tööprotsessihinnetest ning kursusehinne = kooliastmehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga (konsultatsioonitund)

Õppematerjalid:

Metshein.com
Tutorialid ehk õpetusvideod leitavad youtubest

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime