Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arvuhulgad. Avaldised

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Arvuhulgad. Avaldised
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

ca 19 auitoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane
saab aru matemaatilises keeles esitatud teabest,
kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise,
väärtustab matemaatikat,
arendab oma intuitsiooni,
arutleb loovalt ja loogiliselt,
kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ja IKT vahendeid

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane
1) oskab selgitada mõisteid
a) naturaalarvude hulk
b) täisarvude hulk
c) ratsionaalarvude hulk
d) reaalarvude hulk
2) defineerib arvu absoluutväärtuse
3) märgib arvteljele reaalarvude piirkondi
4) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi
5) sooritab tehteid astmete ja võrdsete juurijatega juurtega
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldis
7) lahendab rakendussisuga ülesandeid(protsentülesanded)

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpilane
eristab ratsionaal-, naturaal-, täis- ja reaalarve,
sooritab tehteid astmete ja juurtega,
teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi,
defineerib arvu absoluutväärtuse,
märgib arvteljele reaalarvude piirkondi,
lahendab rakendussisuga ülesandeid(protsentülesanded)

Hindamine:

Hindamine toimub I perioodil kontrolltööde(tööde)põhjal, mille toimumise ajad on õpilastega kursuse algul kokku lepitud ja kontrolltööde graafikusse kantud .
Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kontrolltööde(tööde) hinnete põhjal, arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis.
Kui õpilasel on soov saada paremat kursuse hinnet, siis on tal võimalus arvestuste nädalal teha arvestustöö kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida neljapäeviti järelevastamise tunni ajal (kuues tund), erandkorras ka õpetajaga individuaalselt kokkulepitu ajal.

Õppematerjalid:
  1. L. Lepmann, T. Lepmann, K.Velsker"Matemaatika X klassile"
  2. T. Tõnso, A.Veelmaa" Matemaatika X klassile"
  3. A. Veelmaa "Tööraamat I osa"
  4. L. Lepmann, T.Lepmann, H-M.Varul"Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel"
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime