Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Segakoor

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2, 3
Aine: Segakoor
Nimetus: Segakoor
Õpetaja: Roosi Rõõmusaare
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Maht:

Kogu õppeaasta jooksul 70 minutit nädalas, lisaks esinemised ja laululaager.

Eesmärgid:

Õpilane saab koorilauljana tegeleda aktiivselt muusikaga ning selle käigus:

1) Õpib enda häält oskuslikult kasutama

2) Arendab intoneerimist ning rütmitunnet

3) Tutvub koorimuusika repertuaariga Eestist ja välismaalt

4) Saab esinemiskogemusi

5) Kannab edasi koorimuusika ja laulupidude traditsioone

 

Õpitulemused:

Segakoori laulja:

1) Laulab musikaalselt ja ilmekalt, arvestades enda hääle eripäradega

2) Oskab kuulata ja arvestada kaaslastega

3) On omandanud enda partiid õpitud repertuaarist

3) Väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni ning on laulupeo traditsiooni edasikandja

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kooriproovides tegeleme valitud koorimuusika repertuaari omandamisega ning selle käigus ka vokaaltehnika, intonatsioonipuhtuse ning kooskõla arendamisega.

Omandatav repertuaar sõltub vastava hooaja tööplaanist (esinemised kooliüritustel, osavõtt laulupidudest ja festivalidest).

Aastas on vähemalt üks koorilaager.

 

Hindamine:

Õpitud laulude häälepartiide valdamine, aktiivne osavõtt kooriproovidest ja esinemistest
(vähemalt 80%).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Õpitud laulude häälepartiide valdamine, aktiivne osavõtt kooriproovidest ja esinemistest
(vähemalt 80%).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Mõjuval põhjusel puudumise järel on võimalik oma häälepartiide ettelaulmine, et pääseda esinema

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime