Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Saksa keel 3.kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel 3.kursus
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud eelnevad kaks kursust

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Eesmärgiks on kinnistada A2-B1 keeleoskustase kõigis osaoskustes,et suhelda nii era-kui tööalaselt. Õpilane suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja suudab aru saada võõrkeelsest kõnest ning vestlusest,oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires,omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste,julgeb suhelda õpitavas võõrkeeles.

Õpitulemused:

Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi, oskab teha ettepanekuid ja neid tagasi lükata.Grammatikas on omandatud küll põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel vigu.Oskab koostada õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja lihtsat isiklikku kirja ning poolformaalset kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete sisust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema:Inimene ja ühiskond":alateemad "Söömine ja toitumine;"Töö ja elukutsed,astumine tööellu";"Õppimine ja enesetäiendamine; "Linnad ja linnaelu "

Keelelised teadmised:Infinitiivlaused ja -konstruktsioonid koos "zu"ga;umbisikuline tegumood ja selle ajad;modaalverbide pööramine ja kasutamine;aega tähistavad eessõnad; tingiv kõneviis; põhjendavad sidesõnad;nimisõnade sugu; finaallauste(otstarbelausete) moodustamine ja "zu" kasutamine lauses; kohta tähistavad eessõnad.Iseseisvaks tööks on sõnavara õppimine Quizleti abil, kodused tõlkeharjutused ja grammatikaharjutused.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja gümnaasiumi riiklik õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli süsteemis.Eraldi hinnatakse suulisi vastuseid.Sõnavara ja keelelisi teadmisi kontrollitakse kirjalike töödega vastava teema lõpus.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt 3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides osalemist.Suuline vastus on võrdväärne kontrolltööga.Kursuse hinne"väga hea" ja "hea"eeldab,et jooksvates hinnetes ei tohi olla ühtegi mitterahuldavat.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelvastamine ka õpetajaga kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Õpikuna on kasutuse õppematerjal "Spektrum" koos töövihiku ja meediapaketiga.Kasutusel on ka erinevad sõnastikud,harjutusmaterjal internetist ja "Deutsche Welle" materjalid.Sõnavara õppimiseks kasutatkse programmi"Quizlet.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime