Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Avaldised ja arvuhulgad

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Avaldised ja arvuhulgad
Õpetaja: Karin Tepaskent
Klass: 10KU, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 x 70 min

Eesmärgid:

Õpilane:

 • suudab kasutada matemaatilist keelt;
 • arendab püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust;
 • väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib
 • tavakeeles infot ning vastupidi;
 • väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on
 • tolerantne kaaslaste suhtes;
 • hindab oma matemaatilisi teadmisi ning arvestab seda, kavandades oma
 • edasist tegevust;
 • koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;
 • kasutab matemaatikat õppides IKT-vahendeid;
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) leiab hulkade ühendi, ühisosa ja antud hulga osahulga;
2) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi ja nende hulkade kuuluvusseoseid, märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
3) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
4) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
5) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi (kaks tehet ja sulud);
6) näeb ja lahendab arvutuste ja teisenduste abil lahenduvaid reaalelulisi ja teaduslikke probleeme (sh protsentülesanded). Tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja reaalarvude hulk R, nende omadused.
 • Reaalarvude piirkonnad arvteljel.
 • Arvu absoluutväärtus.
 • Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised.
 • Arvu n-es juur.
 • Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.
 • Tehted astmete ja juurtega.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud. Tunnist puudunud õpilane teeb iseseisvalt selgeks enne järgnevat tundi  eelneva tunni materjalid.  

Hindamine:

Kaks kontrolltööd (eristav hindamine).

Kontrolltööd on kursuse algul kokkulepitud ning lisatud esimes tunni kirjeldusse ja kontrolltööde graafikusse.
Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Kontrolltöö hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

 • 5 -> 90-100%,
 • 4 -> 75-89%,
 • 3 -> 50-74%,
 • 2 -> 20-49%,
 • 1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Hindepiirid võivad mõnel tööl olla madalamad, kuid neid kindlasti ei tõsteta. Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“.

Tunnikontrollid (mitteeritatav hindamine, läbivuse protsent + kirjalik tagasiside). Tunnikontrollide või teiste jooksvate tööde hindepiirid võivad erineda kontrolltöö hindepiiridest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb:

Kaks kontrolltööd, kokku 100p – esimene kaaluga 0,30 lõpphindest ja teine kaaluga 0,65. Kontrolltöö võib sisaldada kuni 5p testi.

 • Mõlemad kontrolltööd peavad olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses hindele "3". Kui eelnev tingimus on täitmata, on kursuse lõpphinne 2.
 • Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise 5bi kasutamisega, siis hinnatakse töö hindega 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.
 • Kui üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1, siis on kursusehinne 1.

Tunnikontrollide ja muude jooksvate tööde hinne on õpilasele suuniseks õppimisel ja lõpphindamisel arvesse ei lähe.

NB! Kui tuleb distantsõpe, siis võivad hindamise kriteeriumid muutuda: muudatuste vajalikkuse üle otsustavad aineõpetaja ja õpilased ühiselt.

NB! Stuudiumi arvutatud keskmine hinne on aritmeetiline keskmine kõigist sisestatud hinnetest ning lõpphinde kujunemisel ei lähtuta sellest vaid ainepassist!

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tunnikontrolltöid ja teisi jooksvaid töid järele teha ei saa.

Järeltööd on võimalik teha kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hindele 1 või 2, kahe nädala jooksul pärast hinde Stuudiumisse sisestamist (Stuudiumis fikseeritakse kuupäev). 

Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega.

Järeltööd saab teha üldise järelvastamise ajal, registreerumisega Stuudiumis. Mõjuval põhjusel ja eelneval kokkuleppel on töö ajal puudumise korral võimalik teha eelnevale erandeid (näiteks sooritada töö enne määratud aega). Kui õpilane paneb end kirja järelevastamisele ja kohale ei saa mõjuval põhjusel tulla, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järelevastamise õpetajat Tiiu Läänistet: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita puudumisest, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! 

NB! Selleks, et saada luba järeltööle registreeruda, tuleb käia kohustuslikus individuaalses konsultatsioonis, registreerimisega Stuudiumis. Konsultatsiooni tulles on kaasas kontrolltöö korrektne vigade parandus koos analüüsiga vastavalt järgnevale juhendile: https://lingid.ee/vigadeparandus.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

 •  Kaldmäe, Kontson, Matiisen&Pais. Gümnaasiumi lai matemaatika I. Avaldised ja arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. Avita 2017

Soovituslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
4) Veelmaa, A. (2020, 2021). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020 (2021). Maurus

Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/  ja https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid#materjalid
* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid. https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-materjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime