Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline eesti keel II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel II
Õpetaja: Helle-Mari Märtson
Klass: 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

1) parandada õpilase õigekirjaoskust ja –tundmist;
2) arendada ja laiendada õpilaste sõnavara;

3) harjutada alusteksti põhjal küsimustele vastamist;

4) harjutada kirjandi kirjutamist

5) tutvuda erinevate tekstiliikidega, osata infot adekvaatselt kokku võtta, põhisõnumit välja tuua, tonaalsust hinnata, stiili ja konteksti sobivust määrata.

Õpitulemused:

Õpilane
1) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
2) annab paindlikult ja olukorrast lähtudes edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
3) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
4) on laiendanud oma sõnavara

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus keskendub sõnavara arendamisele ja lihtlause kirjavahemärkide omandamisele.

Võõrliited, nende tähendus ja produktiivsus. Lihtlause, lauselühendi kirjavahemärgid, kasutusvaldkonnad, erinevad lausetüübid. Kirjandi kirjutamine. Alusteksti põhjal küsimustele vastamine

Hindamine:

 Arvestuslikke hindeid on kursusel 4: 1) kontolltöö sõnavarast ja lihtlausest I, 2) arutlev kirjand, 3) kontrolltöö sõnavarast ja lihtlausest II, 4) alusteksti põhjal küsimustele vastamine

Protsessihinded, mille eesmärk on õpilasele väiksemate tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet anda, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga. Need moodustavad kokku ühe arvestusliku osakaaluga hinde, kui neid on rohkem kui üks. Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad need protsessihinded kursusehinde kujunemist, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt määratletav (s.t hinne jääb kahe hinde vahele). Protsessihindeid õpilane järele vastata ei saa.
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud hinnete põhjal, kuid "hea" või "väga hea" kursusehinde saamiseks ei tohi olla ükski arvestuslik töö "mitterahuldav". Kokkuvõtva hinde panemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded. Kaks (või enam) protsessihinnet omavad ühe arvestusliku hinde kaalu, mida arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel. Kui 1 arvestuslik hinne on hinnatud hindele 1 või 2, on maksimaalne kursusehinne 3 (rahuldav). Kui hindele 1 või 2 on sooritatud kaks või rohkem arvestustööd, on kursusehinne 2 (mitterahuldav)

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalik töid puudumise või negatiivse soorituse korral järele vastata kahe nädala jooksul alates võlgnevuse teada saamisest/tekkimisest. Kui töö sellises ajavahemikus järeletegemine on mingil põhjusel võimatu/raskendatud või õpilane vajab ajapikendust, tuleb kokkulepe selleks saavutada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates võlgnevuse tekkimisest/hinde teada saamisest. Vastasel juhul saab tegemata tööst hinne “1”, mis ei kuulu järele vastamisele. 

Õppematerjalid:

Eesti ortograafia. (2016; Erelt, Tiiu). Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus
Johannes 2. Gümnaasiumi eesti keele õpik. (Puksand, H; Ross, M.)
Johannes 2. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. (Puksand, H; Ross, M.)
Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik. (Aili Kiin, Alli Lunter)
Eesti õigekeel. (Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili)

Õpetaja lisatud materjalid TERA kaustas Stuudiumis

Soovituslik veebitugi
Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2
Eesti keele käsiraamat.
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=4
Eesti õigekeelsussõnaraamat 2013. http://www.eki.ee/dict/qs/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime