Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3.kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: 3.kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On läbinud eelnevad kaks kursust (või õppinud piisavas mahus omal käel/mujal).

Maht:

19-20 70 minutilist kontakttundi + iseseisev töö.

Eesmärgid:

Korrata olevikku ja käskivat kõneviisi. Õppida täisminevikku ja võrdlusastmeid. Harjutada kuulamist ja omandada järgnevate teemade sõnavara: enesetunne, tervis, toidu ostmine, restoranis tellimine, rõivaste-jalatsite-aksessuaaride ostmine.

Õpitulemused:

Õpilane suudab anda selgitusi-küsida nõu arsti juures, saab hakkama toidupoes ja restoranis, oskab avaldada arvamust toidu kohta. Teab hispaania rahvustoite jm söömiskultuuriga seonduvat. Saab ostmisega hakkama rõivapoes. Suudab täisminevikus rääkida oma igapäevategevustest.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: arsti juures, toidu ostmine, restoranis tellimine, rõivaste-jalatsite-aksessuaaride ostmine.

Grammatika: oleviku ebareeglipärased tegusõnad, näitavad ja sihilised asesõnad, täisminevik, võrdlusastmed.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, veebiülesanded.

Kursuses on umbes 3-4 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemuse kujunemine: kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav.

Aktiivne osalemine tundides võib kursusehinnet tõsta. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta.

Veebitugi: https://www.profedeele.es/actividad/, www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/, https://keel.punkt.ee/ jm.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime