Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 2, 3
Aine: Arstiteaduse alused
Nimetus: Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika)
Õpetaja: Urmas Tokko
Klass: 10ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Meditsiini õppesuund

Maht:

2 kursust + 1 praktikakursus. Kursused toimuvad vastavalt kokkulepetele TÜ, THKK jt asutustega, eraldi plaani alusel, mille õpetaja õpilastele Stuudiumi kaudu teatab.

Eesmärgid:

Õppeaine kirjeldus

 • 10.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused  I ja II kursus (Üldine sisu: prekliiniline meditsiin, arstiteaduse alused).
 • Meditsiinipraktika: III meditsiinikursusena toimub koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) jt asutustega 10. klassi lõpus nädalane Meditsiini ja tervishoiu õppepraktika (üks kursus). Praktika on arvestuslikult (A/MA) hinnatav. Osa praktika tegevustest võivad toimuda õppeaasta jooksul.
 • 11.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused III ja IV kursus (Üldine sisu: kliiniline meditsiin, sissejuhatus enamlevinud haigustesse).
 • Meditsiinipraktika: VI kursusena toimub 11. klassi lõpus Meditsiini õppepraktika (töövarjupäev kliinikumi osakondades, kavandatavalt ka perearstide või proviisorite juures ning hooldekodus, seminarid/külastused/praktilised tegevused mitmesuguste ainevaldkonnaga seotud asutustes/kooli partnerite juures). Praktika on samuti arvestuslikult (A/MA) hinnatav.
 • Õppeaine maht kummaski klassis (10.ME ja 11.ME) on 2+1 kursust (kokku 4+2 kursust). Õppe viivad reeglina läbi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, TÜ kliinikumi ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) õppejõud. Loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad reeglina TÜ Biomeedikumis, TÜ Kliinikumis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

 • Meditsiini ja tervishoiu aluste baaskursusteks on Tamme gümnaasiumis toimuvad riikliku õppekava kursused ja Inimese füsioloogia suunakursus.

Meditsiini ja tervishoiu aluste õpetusega taotletakse, et õpilane:

 1. teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
 2. väärtustab enese ja teiste tervist;
 3. saab ülevaate prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 4. saab ülevaate inimorganismi osade ehitusest ja talitlusest, mõistab nendevahelisi seoseid; mõistab inimkeha talitluslike häirete ja haiguste peamisi põhjusi ja tagajärgi ning seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 5. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. saab ülevaate arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest ja igapäevatööst ning selle töö teoreetilistest alustest;
 7. tutvub meditsiini ja tervishoiu valdkonna ametite/elukutsetega, õppides tundma vastavaid haridus- ja koolitusvõimalusi;
 8. harjutab kõrgkoolide õppejõudude loengute ja praktikumide sisu mõistmist meditsiinist ja tervishoiust; omab võimalust saada spetsialistidelt vastuseid meditsiini ja tervishoiu küsimustes;
 9. harjutab meditsiini ja tervishoiu valdkondades vaatlus- ja praktilisi oskusi;
 10. kasutab teabeallikaid meditsiini ja tervishoiualase teabe leidmiseks ja analüüsiks;
 11. arendab oma digipädevusi;
 12. on loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks ja koostööks, kujundab valmisolekut iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks.

 

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. tunneb Õppesisus toodud teemadega seonduvaid peamisi mõisteid ja protsesse, oskab mõisteid rakendada ja protsesse analüüsida;
 2. väärtustab enese ja teiste inimeste tervist, oskab vältida peamisi riskitegureid tervisele;
 3. on võimeline mõistma õppejõudude teemakohaste loengute ja praktikumide sisu, tegema vastavate teemade piires järeldusi ja kokkuvõtteid;
 4. omab ülevaadet prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 5. omab ülevaadet kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. omab ülevaadet inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistab osadevahelisi seoseid;
 7. omab ülevaadet inimorganismi talitluslikest häiretest ja haigustest ning mõistab nende peamisi põhjusi ja tagajärgi, seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 8. omab ülevaadet arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest, igapäevatööst ja töö teoreetilistest alustest;
 9. on võimeline omandatud teadmisi ja oskusi kasutama eri mõtlemistasanditel (vastavalt Bloomi taksonoomiale: teadmine, mõistmine, rakendamine, analüüs ja süntees, põhjendatud hinnangu andmine);
 10. oskab seostada õpitud bioloogia ja keemia ning selle alaharude teadmised ja oskused meditsiini ja tervishoiu teemadega;
 11. omab ettekujutust meditsiini ja tervishoiu teemade käsitlusest internetis; suhtub kogutavasse teabesse kriitiliselt ja on analüüsivõimeline teemakohase teabe töötlemisel;
 12. omab ettekujutust loodusteaduste (sh bioloogia) ja meditsiini tihedatest seostest ning vastavatest elukutsetest;
 13. on saanud kogemuse vaatlus- ja praktiliste oskuste kasutamisel meditsiini ja tervishoiu valdkondades;
 14. oskab anda esmaabi ning vastavaid võtteid põhjendada;
 15. teab põetuse ja desmurgia (sidumise) põhitõdesid ning oskab neid praktikas rakendada.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

10.klassi kursused: Meditsiini ja tervishoiu alused I ja II kursus, üldteemal Arstiteaduse alused, prekliinilised valdkonnad.

* Õppesisu teemad võivad veidi varieeruda, sõltuvalt kõrgkoolide võimalustest ja kooliga koostööst tulenevatest vajadustest. 

 • Sissejuhatus meditsiini ja tervishoiu õppesse
 • Anatoomia I – III (3 õppepäeva)
 • Füsioloogia (TÜ)
 • Füsioloogia praktikum (THKK)
 • THKK erialad
 • Massaaž (THKK)
 • Füsioteraapia (THKK)
 • Rahvatervishoid I-II (2 õppepäeva)
 • Biokeemia loeng ja praktikum, THKK
 • Põetus ja sidumine I – III (3 õppepäeva)
 • Histoloogia
 • Farmaatsia (TÜ Tehnoloogiainstituut)

Iseseisev töö: e-portfoolio/blogi koostamine koostöös rühmakaaslastega..

Meditsiinipraktika – üks kursus, koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt asutustega.

 

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud ehk A/MA).

Meditsiinipraktika hinnatakse eraldi õpilase koostatava praktikapäeviku (sissekannete hulga ja kvaliteedi, analüüsi ja teadmiste-arusaamiste) ja praktikale järgnevas ühisarutelus osalemise alusel, hindamine on samuti arvestuslik.

Õpilastel on tarvis teha õppepäeva jooksul endale märkmeid, et seejärel koostada blogi/kodulehe sisskanne võimalikult peagi (nädala jooksul).

Blogi tuleb teha avalikuks ning selle aadress lisada õpetaja osutatud kohta Drives:

10.ME klass: https://docs.google.com/document/d/14lZb2OZS87KE985Y0HFcMZ-swYwolT_rEgqZHCwrXLM/edit?usp=sharing  

11.ME klass: https://docs.google.com/document/d/12uwli2cVhWG5Vs-oAvUHrMscf5UQJwLkkzzY9F1zpBw/edit?usp=sharing  

Blogide kaitsmine komisjoni ees või muu kursusi kokkuvõttev tegevus toimub kursuste lõpus (10.kl maikuus, 11.kl veebruaris-märtsis).

Blogi/koduleht tuleb teha 2 – 3 liikmelistes rühmades, koostöös. Plagiaat sissekannetes on keelatud – eesmärk on ju õppe mõtestamine iseenda jaoks.

 • Iga õppepäeva juures on selle sissekande peamise vastutaja/tegija nimi, kuid omavaheline koostöö sissekande loomiseks on väga oodatud.       
 • Kaks korda aastas15. detsembriks 2023 ja kursuste lõpuks (10. klass 16. maiks 2024 ja 11. klass 21. veebruariks 2024) – tuleb lisada eraldi sissekanne iga rühmaliikme individuaalse analüüsina:
 1. Mida sain õppepäevadel osalemisel enda kohta teada?
 2. Kuidas õpe mind arendas?
 3. Mis mind õppepäevade läbimisel kõige rohkem nö kõnetas?
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks peab:

 1. osalema ja blogis kajastama vähemalt 80% õppepäevadest (Siin tähendab õppepäev 2 x 45 min või 2 x 70 min õpet koolivälistelt lektoritelt). Olenevalt kokkulepetest kooli partneritega on aastas ca 16-20 õppepäeva – seega kohalkäimist eeldatakse vähemalt 13-16 korral.

Tähelepanu: „Põetus ja sidumine“ (10.kl) ning „Esmaabi“ (11.kl) õppe maht on 4 tavalist (2×70 min) õppepäeva, seega tuleb seal kindlasti osaleda või äärmisel vajadusel teha neil teemadel kokkuvõttev teoreetiline töö (kokkuleppel õp. U. Tokkoga).

 1. edukalt osalema blogide kaitsmisel (või sellega analoogsetes kokkuvõtvates tegevustes);
 • Vahekokkuvõtte tähtajast (vt ülal) hilinemise korral antakse õpilasele lisatöö (blogisissekanne täiendaval teemal)
 • Blogi sissekannete plagiaadi korral tulemust ei arvestata ning olukord lahendatakse vastavalt kooli üldistele reeglitele.

Kooliastmehinded kujunevad järgmiselt:

 1. Nädalati toimuvate õppepäevadega seotud kursuste (I.-II. ja IV.-V) mitteeristavate (A/MA) hinnete alusel.
 2. Meditsiinipraktikad (III kursus/10.kl ning VI kursus 11.kl) hinnatakse eraldi ja samuti mitteeristavalt (A/MA), kooliastmehinne pannakse välja nende alusel. Kumbki praktika kursus ei tohi olla mittearvestatud.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õppepäevadel osalemist ei ole võimalik korrata. Põhjendatud erandjuhtudel tuleb antud teemal teha blogisissekanne õpetaja antud teemal või paluda ise õppejõult teist võimalust vastamiseks: “Põetus ja sidumine“ (10.kl).

Õppematerjalid:

Õppematerjalid: Õppejõudude antavad materjalid ning õpilase enda poolt õppepäeval kohapeal tehtavad märkmed/konspekt.

Iseseisev töö: Märkmete/konspekti tegemine õppepäeva jooksul. Blogi/kodulehe sissekannete loomine koostöös ja eneseanalüüs õppepäevadel osalemisest.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.