Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:3
Aine:Ajalugu
Nimetus:Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel
Õpetaja:Marko Kuura
Klass:11IT, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad.

Maht:

2 tundi (2×75 minutit) nädalas auditoorset õppetööd.

Eesmärgid:

õpilane tunneb Eesti ja maailma poliitilist, ühiskondlikku ja sõjalist ajalugu 20. sajandi I poolel, sealhulgas olulisemaid isikuid. Õpilane teadvustab, analüüsib, hindab kriitiliselt ja tõlgendab minevikusundmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva mäletamise ja tõlgendamise põhjusi.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb maailma ja suurriikide arenguid 20. sajandi alguses ja rahvusvahelisi suhteid enne I maailmasõda, analüüsib selle põhjusi, kulgu, tagajärgi ja mõju maailma arengule, analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi, analüüsib ning võrdleb majandust, ühiskonnaelu ja rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põhjusi, analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut ja ühiskonnaelu 1920. ning 1930. aastail, selgitab autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab „vaikivat ajastut“ (autoritaarset perioodi), iseloomustab II maailmasoja põhjusi, kulgu, tagajärgi ja mõju Eestile ja maailma arengule. II maailmasõja kulgemise puhul antakse üldine ülevaade tähtsamatest lahingutest maailmas ja Eestis. Samuti on tähtis osata kasutada mõisteid õiges kontekstis. Lisaks ajaloo kirjeldamisele õpivad õppijad õigesti ajaooga seotud mõisteid kasutama. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

õpitakse tundma Eesti ja maailma poliitilist ajalugu ja ühiskonnaelu 20. sajandi I poolel. Õpilane teadvustab, analüüsib, hindab kriitiliselt ja tõlgendab minevikusundmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva mäletamise ja tõlgendamise põhjusi.

Hindamine:

1. Kontrolltöö – hinnatakse protsesside, mõistete ja sündmuste tundmist. Kehtib punktiarvestus, mille puhul hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne. Kui otsustad teha lisaülesandeid, pead tegema kõik.

Kontrolltöödes tuleb nimed, kohanimed ja mõisted õigesti kirjutada. Selle vastu eksimist loetakse veaks. Ülejäänud eksimusi loetakse veaks sõltuvalt kontekstist.

NB! Kui erakorralistel asjaoludel toimub üleminek distantsõppele, siis võib kursuse läbiviimises, hindamiskriteeriumites ja hindamise korralduses toimuda muutusi.

1.1. Kontrolltöö – I maailmasõda ja sõdadevaheline aeg. 
1.2. Kontrolltöö – II maailmasõda ja sõdadevaheline aeg.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Esimese kontrolltöö hinde osakaal on 50% ning teise oma samuti 50% lõpptulemusest. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks;
3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses
õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele.

Kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on näiteks 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid (Stuudiumis kursuse kaustas)
Muu lisamaterjal (Stuudiumis kursuse kaustas)
Lähiajalugu I. Õpik gümnaasiumile, 1. osa. Tallinn, 2014.
Nolan, C. J. Longmani maailma poliitikaleksikon. Tallinn, 1999.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.