Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Füüsikalise looduskäsitluse aluse (FLA),sissejuhatus füüsikasse

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Loodusained
Periood:2
Aine:Füüsika
Nimetus:Füüsikalise looduskäsitluse aluse (FLA),sissejuhatus füüsikasse
Õpetaja:Tanel Liira
Klass:10LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eeldusained puuduvad

Maht:

1 kursus, 19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuses püütakse selgitada, miks on hea loodusseadusi tunda ning millist kasu saab ühiskond mõnede oma liikmete füüsika- ja tehnikateadmistest. Antud kursus vaid mõtestab füüsikaga tegelemist.
1. Erinevate vastastikmõjude ja nende poolt põhjustatud liikumistega tutvumine
2. Valemite füüsikalise sisu mõistmine ja kasutamine.
3. Loodusnähtuste kirjeldamine ja seletamine mehaaniliste mudelite abil
4. Koostööoskuste ja iseseisva mõtlemise arendamine, positiivse e-suhtlemiskultuuri toetamine.

Õpitulemused:

Gümnaasiumi füüsikaõpe on olnud edukas, kui me selle lõpul mõistame, et füüsika ei ole kõigest veidrate sõnade ja märkide süsteem. Vastupidi, füüsika on üks tähtsamaid vahendeid selleks, et end meie maailmas koduselt tunda. Kui füüsikaga ei tegeldaks, siis oskaksid inimesed vaid karta neile tundmatuid loodusjõude. Poleks ka olemas kogu kaasaegset tehnoloogiat ning selle poolt loodud hüvesid. See, et Eestis tegeldakse füüsikaga ja õpetatakse füüsikat, annab Eesti elanikele võimaluse kuuluda nende väga väheste hulka, kes loovad uusi tehnoloogiaid ning kellele ülejäänud osa inimkonnast vastavate hüvede kasutamise eest maksab.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Oleme alustamas oma esimest tutvumisretke läbi kaasaegse füüsika. Saame teada, et füüsika uurib looduse kahte põhivormi – ainet ja välja. Ainest koosnevad kehad, vastastikmõjusid kehade vahel vahendavad väljad. Põhivastastikmõjusid on neli:
gravitatsiooniline, elektromagnetiline, nõrk ja tugev.
Kõik olemasolev allub atomistlikule printsiibile, energia miinimumi printsiibile ja absoluutkiiruse printsiibile. Ainelised objektid alluvad ka tõrjutusprintsiibile, mistõttu nende kirjeldamisel saab kasutada mõisteid
ruum ja aeg. Väljaliste objektide mitte-allumisega tõsjutusprintsiibile kaasneb väljade superpositsiooniprintsiibi kehtivus. Tulenevalt absoluutkiiruse printsiibist pole mõisted ruum ja aeg puhtväljalistele objektidele rakendatavad.
Kehade põhiomadusteks on koosnemine aatomitest,mõõtmete omamine, liikumine, liikumisoleku säilitamine ehk inertsus ja osalemine vastastikmõjudes. See viimane ikkagi lõpuks muudab kehade liikumisolekut. Kehade omadustest tulenevad peamised füüsikalised
suurused. Kehade mõõtmetest tuleneb füüsikaline suurus nimega pikkus (l), liikumise kontekstis saab pikkusest teepikkus (s). Kehade liikumisolekut kirjeldab kiirus (v), liikumiste võrdlemine tekitab suuruse nimega aeg (t). Aeg on defineeritav teepikkuse ja kiiruse suhtena (t = s/v). Keha kiiruse muutumist ajas näitab kiirendus (a). Kehadevahelise
vastastikmõju tugevust näitab jõud (F). Kehade inertsuse omadust kirjeldab mass (m), mis on määratletav jõu ja kiirenduse suhtena (m = F/a). Protsesse kirjeldab töö (A), mis on jõu F ja teepikkuse s korrutis. Olekuid kirjeldab energia (E). Kuna protsess viib keha ühest olekust teise, siis on töö algoleku ja lõppoleku energiate vahe (A = E1 – E2). Kõike ülalöeldut kujutabki kaasaegse füüsikalise maailmapildi seoste üldskeem. Suutlikkus seda skeemi mõttekalt kommenteerida ongi füüsika tundmine – käesoleva kursuse tasemel.

Hindamine:

Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid: 1. Enesekontrollitestid 2. Hindelised testid 3. Arvestustöö (kontrolltöö) 4. Kirjalikud ülesanded 5. Praktiline töö 6. Iseseisev töö

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on sooritanud kõik hinnatavad õpiülesanded (testi, kirjalikud koduülesanded, praktilised tööd, kontrolltöö, arvestustöö) vähemalt tulemusele 50%

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

I. Peil ja K. Tarkpea. Füüsikalise looduskäsitluse alused (2010) või I. Peil ja K. Tarkpea. Sissejuhatus füüsikasse. (opik.fyysika.ee); Esimene õpik on koostatud vastavalt 2010.a. kehtima hakanud riiklikule õppekavale. Tänaseks on õppekava muutunud ja FLA osa selles vähenes oluliselt. Uuele õppekavale vastav õpik kannab nime "Sissejuhatus füüsikasse". FLA õpik on jätkuvalt sobiv neile, kes otsivad põhjalikumat käsitlust.
Soovituslikud lisaõppematerjalid:
http://www.fyysika.ee/, http://opik.fyysika.ee/, https://rakett69.ee/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.