Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus (2. kursus)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:3
Aine:Kehaline kasvatus
Nimetus:Kehaline kasvatus (2. kursus)
Õpetaja:Kätri-Avelin Säärits
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik neiud, kes pole vabastatud direktori käskkirja alusel (sportlased).

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:
  • õpilane tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;
  • arendab oma liigutusvilumusi lähtudes spordiala tehnikast;
  • arendab oma teadmisi spordialaspetsiifilisest sõnavarast;
  • jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeningu abil parandada;
  • kujundab positiivse suhtumise kehalisse tegevusse ja mõistab selle vajalikkust tervisele;
  • arendada õpilaste suusatamis- ja uisutamisoskust (võimalusel).
Õpitulemused:

II kursuse lõpuks õpilane:

1) oskab koostada ringtreeningut algsel tasemel ja mõistab läbiviimise

erinevaid variante;

2) oskab parandada tehnikat ja abistada paarilist jõuharjutuste

sooritamisel;

3) omandab sportmängude ja kergejõustiku põhielementide tehnika;

algtasemel

4) teab ja tunneb ausa mängu reegleid ja ohutusnõudeid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suusatamine​ ​(võimalusel)

*Klassikalised sõiduviisid, uisusõiduviisid, mängud​ ​suuskadel

Uisutamine​ ​(võimalusel)

*Tasakaaluharjutused​ ​(liikumine​ ​rõhtseisus), ülejalasõit​ ​(esi-ja​ ​tagurpidi), pidurdamise​ ​õppimine​ ​(erinevad​ ​viisid)

Soojendus-, jõu- ja venitusharjutused:

*Jõusaalis masinate kasutamine: tehnika ja mõju vastavale lihasgrupile, ringtreeningu koostamise õppimine

Sportmängud:

*Korvpall: liikumisviisid, põrgatamine, pealevisked, kaitse-ja ründemäng

*Võrkpall: alt-ülaltsööt, alt-ülalt palling

*Jalgpall: löök, vedamine, kaitse-ja ründemäng, väravavahi liikumine

*Saalihoki

*Tänavakorvpall

*Rannavõrkpall (õueplatsil, saali- ja rannamängu erinevused)

*Pesapall

Kergejõustik:

*Pallivise

*Jooks: 100m, paigaltlähe, pikamaajooks

*Kaugushüpe

Võimlemine:

*Tirel ette, tirel taha, rõhtseis, tiritamm, hundiratas, turiseis

*Venitusharjutused

*Koordinatsiooniharjutused

*Kangil rippumine

*Hüppenööriga hüppamine

 

Kevadine spordipäev: osalemine kohustuslik.

Hindamine:

Kõik tunnis saadud hinded on sama kaaluga, välja arvatud aktiivsuse hinne kursuse lõpus. Kui mõni hinne jääb vastamata on õpilasel võimalus seda vastata kaks nädalat. Vastamine toimub konsultatsioonitundide ajal registreerimise alusel. Regristreerida saab kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis või Stuudiumis kirja teel. Kui kahe nädala jooksul jääb hinne vastamata, ilmub Stuudiumisse „1“, mida enam vastata ei ole võimalik.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Aktiivsuse hinne kujuneb tunnis osalemisest:
„5“ – 90-100%
„4“ – 75-89%
„3“ – 50-74%
Alla 50% jääb kursus arvestamata.

Tervislikel põhjustel, arsti tõendiga teatud aladelt vabastatud õpilased saavad hinde asendusharjutust, referaati või kontrolltööd tehes (õpetajaga läbirääkimiste küsimus, mis oleneb hinnatavast elemendist või harjutusest).

Kõiki sooritusi hinnatakse „5“ palli süsteemis.
Hinne „5“ – õpilane sooritab harjutuse õigesti, täpselt, kindlalt,ettenähtud tempos, kergelt ja sujuvalt; mängudes on aktiivne, osav,leidlik, oskab mängida kollektiivis, tunneb ja täidab hästi mängureegleid.
Hinne „4“ – õpilane täidab harjutust õigesti, kuid mitteküllaldase kerguseja sujuvusega; mängudes on aktiivne, kuid esineb väikesi puudujääkeoskustes ja mängureeglite täitmises.
Hinne „3“ – õpilane täidab harjutuse põhiliselt õigesti, kuid pingutatult võiloiult ja mitteküllaldase kindlusega, esineb märgatavaid vigu; mänguspuudub küllaldane aktiivsus, ei arvesta küllalt kollektiivi, esinebmängureeglite rikkumisi.
Hinne „2“ – õpilane sooritab harjutuse valesti, lohakalt, esineb jämedaidvigu; mängudes on saamatu ja vähepüüdlik, ei oska mängida kollektiivis,ei tunne mängureegleid.
Hinne „1“ – õpilane ei oma mingeid teadmisi ega oskusi läbivõetudõppematerjalist.

Juhul, kui muutuvad õppetingimused, toimuvad ka muutused kursuse hindamisel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest. Lisandub ka suurema kaaluga aktiivsushinne kursuse lõpus.
Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui mõni hindeline tegevus jääb tegemata (stuudiumis märge "tegemata"), siis on õpilasel võimalus seda vastata kaks nädalat. Kui õpilane ei ole kahe nädala jooksul oma vastamise soovist õpetajale teada andnud, siis muutub "tegemata" märge hindeks "1", mida enam vastata ei ole võimalik. Vastamine toimub konsultatsioonitundide ajal või kokkuleppel õpetajaga ka muul ajal. Järelvastamisele saab regristreerida kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis või stuudiumis kirja teel. 

Õppematerjalid:

1) õpetaja poolt antud lisamaterjalid;

2) ainealased raamatud ja artiklid;

3) sportmängude võistlusmäärused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.