Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus (4. kursus)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:3
Aine:Kehaline kasvatus
Nimetus:Kehaline kasvatus (4. kursus)
Õpetaja:Kätri-Avelin Säärits
Klass:11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik neiud, kes pole vabastatud direktori käskkirja alusel (sportlased).

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

Õpilane:

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;

2) arendab ja täiustab oma liigutusvilumusi vastavalt spordiala tehnikale;

3) parandab sõltuvalt spordialatehnika täiustumisele ka lõppsooritust;

4) mõistab kehalise aktiivsuse vajalikkust ja kasu tervisele;

5) omandab spordialaspetsiifilise sõnavara;

6) teab ja tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid.

Õpitulemused:

IV kursuse lõpuks õpilane:

1) oskab abistada ja parandada kaasõpilast jõuharjutuste ning pallimängu tehnikaharjutuste sooritamisel;

2) omandab ja täiustab sportmängude ja kergejõustiku põhielementide tehnikat;

3) teab ja tunneb ausa mängu põhimõtteid ning ohutusnõudeid;

4) oskab kasutada spordialaspetsiifilist sõnavara ja tunneb alade määrustikku;

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võimlemine:

  1. Akrobaatika 
  2. Koordinatsiooni-, jõu-, venitus-, ka painduvusharjutused

Soojendus-, jõu- ja venitusharjutused:

1) jõusaalimasinate kasutamine: tehnika ja mõju vastavale lihasgrupile

2) ringtreeningu koostamise õppimine;

3) lisanduvad toitumise põhitõed.

Sportmängud:

1) korvpall: liikumisviisid, põrgatamine, pealevisked, kaitse-ja ründemäng;

2) võrkpall: alt-ülaltsööt, alt-ülalt palling;

3) jalgpall: löök, vedamine, kaitse-ja ründemäng, väravavahi liikumine;

4) saalijalgpall;

5) saalihoki;

6) tänavakorvpall;

7) pesapall;

8) fresbee.

Kevadine spordipäev: osalemine kohustuslik.

Hindamine:

Kõik tunnis saadud hinded on sama kaaluga, välja arvatud aktiivsuse hinne kursuse lõpus. Kui mõni hinne jääb vastamata on õpilasel võimalus seda vastata kaks nädalat. Vastamine toimub konsultatsioonitundide ajal registreerimise alusel. Regristreerida saab kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis või Stuudiumis kirja teel. Kui kahe nädala jooksul jääb hinne vastamata, ilmub Stuudiumisse „1“, mida enam vastata ei ole võimalik.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Aktiivsuse hinne kujuneb tunnis osalemisest:
„5“ – 90-100%
„4“ – 75-89%
„3“ – 50-74%
Alla 50% jääb kursus arvestamata.

Tervislikel põhjustel, arsti tõendiga teatud aladelt vabastatud õpilased saavad hinde asendusharjutust, referaati või kontrolltööd tehes (õpetajaga läbirääkimiste küsimus, mis oleneb hinnatavast elemendist või harjutusest).

Kõiki sooritusi hinnatakse „5“ palli süsteemis.
Hinne „5“ – õpilane sooritab harjutuse õigesti, täpselt, kindlalt,ettenähtud tempos, kergelt ja sujuvalt; mängudes on aktiivne, osav,leidlik, oskab mängida kollektiivis, tunneb ja täidab hästi mängureegleid.
Hinne „4“ – õpilane täidab harjutust õigesti, kuid mitteküllaldase kerguseja sujuvusega; mängudes on aktiivne, kuid esineb väikesi puudujääkeoskustes ja mängureeglite täitmises.
Hinne „3“ – õpilane täidab harjutuse põhiliselt õigesti, kuid pingutatult võiloiult ja mitteküllaldase kindlusega, esineb märgatavaid vigu; mänguspuudub küllaldane aktiivsus, ei arvesta küllalt kollektiivi, esinebmängureeglite rikkumisi.
Hinne „2“ – õpilane sooritab harjutuse valesti, lohakalt, esineb jämedaidvigu; mängudes on saamatu ja vähepüüdlik, ei oska mängida kollektiivis,ei tunne mängureegleid.
Hinne „1“ – õpilane ei oma mingeid teadmisi ega oskusi läbivõetudõppematerjalist.

Juhul, kui muutuvad õppetingimused, toimuvad ka muutused kursuse hindamisel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest. Lisandub ka suurema kaaluga aktiivsushinne kursuse lõpus.
Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hinde sisse panemise päevast alates on võimalik hinnet järele vastata kaks nädalat. Pärast kahte nädalat võlgnevuse tekkimise ajast seda enam järele vastata ei saa. Hinne „1“ võrdsustub hindega „2“, mida arvestatakse kursusehinde panemisel. Terviseprobleemi korral on võlgnevuse likvideerimine õpetajaga kooskõlastamise küsimus.

Õppematerjalid:

* Ainealased raamatud ja artiklid

* Internetis saadaval olevad EOK pallimängude määrused

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.