Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel,3. periood,6. rühm

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise keel,3. periood,6. rühm
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:11IT, 11ME, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist (veebi) tundi.

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
– omandada lugemisvilumuse, mõista ja osata tõlgendada erinevaid tekste;
– aru saada esinevatest aktsentidest, erinevate inimeste kõnest ja vestlusest (nt Briti, Ameerika, Austraalia jne);
– osata ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
– tunda õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
– oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, – tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus, oskab kasutada tingimuslauseid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Present, Past and Future tenses (active and passive); modals verbs (present/future, Past); modal verbs for speculation, conditional sentences.

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Student’s Book (i-Tool)
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Workbook
 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.