Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel,3.periood

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise keel,3.periood
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:11KU, 11LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Osalejal on läbitud eelnevad kohustuslikud inglise keele kursused

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi. 

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2  tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Sõnavara teemad:

raamatud ja kirjandusžanrid, konspiratsiooniteooriad, inspireerivad inimesed, looduskaitse

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.
Grammar: Modals: Present, Future, Past., Hypothesising, Determiners; Writing: formal/semi-formal letters, assessment report.

 

Hindamine:

Õpilased sooritavad  kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:


Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.