Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:10IT, 10KU, 10ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min (kombimeeritud õpe auditoorselt ja/või veebi keskkonnas

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust inglise keeles. Kursus sisaldab abistavat infot iga riigieksami osa kohta, et õpilased tutvuksid eksamite ülesehituse ja erinevustega, harjutades sõnavara, keelestruktuure, kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisoskust, mis võimaldaks edukalt sooritada riigieksami.

Õpitulemused:

Periodi lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– omab terviklikku ülevaadet riigieksami erinevatest osadest ning ülesannete tüüpidest,
– kirjutab iseseisvalt abimaterjale kasutamata (pool)ametliku kirja ja aruannet/ülevaadet, analüüsides ja kommenteerides erineval viisil (graafikud, tabelid, diagrammid) esitatud andmeid;
– oskab kirjeldada ja võrrelda fotosid, tuues välja sarnasused ja erinevused,
– väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega; .
– suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Speaking: Picture-based discussion, future plans and predictions, travelling about; Grammar: conditionals, reduced infinitives, reporting verbs; Writing: fomal/semi-formal writing: a letter of application, a letter of complaint, a letter asking for information.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul 2 kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku kolme kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk”, või on töö jäänud tegemata, siis õpilasel on võimalus kümne koolipäeva jooksul järele vastata gümnaasiumi poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Class Audio CD-s NB! Õpilasel on kohustuslik osta antud sarja töövihik!

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.