Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus:Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:12IT, 12KU, 12LO, 12ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeelekursused

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
– omandada lugemisvilumuse, mõista ja osata tõlgendada erinevaid tekste;
– arendada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi;
– harjutada kuulamist ja lugemist üldise ettekujutuse saamiseks või peamõtte tabamiseks ning intensiivset kuulamist ja lugemist spetsiifilise detailide tabamiseks

 

 

 

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
– tunneb lauseehitust ning oskab luua sidusaid ja ladusaid tekste;

– oskab võrrelda ja vastandada pilte ning arutleda etteantud teemadel (kõnekeel);

– oskab kirjutada sooviavaldus-, järelpärimis-, informeerivat või kaebekirja (ametlik kirjakeel); 

– oskab kirjutada 200-sõnalist eseed või afruannet.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Speaking: picture-based discussion, monologue – devoloping the statement, expressing your view on it.

Writing: fomal/semi-formal writing: a letter of application, a letter of complaint, a letter asking for information, reports and essays.

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal (Arvestus). 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal. 
 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.