Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: RE eesti keel

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: RE eesti keel
Õpetaja: Maiu Nurka
Klass: 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18 (75-minutilist) kontakttundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane 1) kordab õigekeelsuses probleemseid valdkondi; 2) arendab kirjalikku eneseväljendusoskust; 3) süvendab tekstiloomeoskust; 4) arendab tekstide analüüsimise oskust; 5) viimistleb sõnastust ja tegeleb stiilivaliku probleemsete juhtudega.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane 1) väljendab end nii suulises kui ka kirjalikus tekstis vastavalt kirjakeele normile; 2) koostab riigieksami nõuete
kohaselt argumenteeritud ja piisavate näidetega arutleva kirjaliku teksti; 3) analüüsib ilukirjanduslikku, populaarteaduslikku või meediateksti erinevatest aspektidest lähtuvalt; 4) on valmistanud end ette riigieksamiks ja analüüsinud selle protsessi vältel oma tugevusi ja nõrkusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

– ortograafia (kokku-lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid)
– lugemisülesannete lahendamine ja analüüs
– stiil ja sõnavara (kõnekeelsus, liialdatud kujundlikkus, kantseliit, lausestuskonarused)
– teksti sisuline planeerimine ja eeltöö analüüs
– argumenteerimine (ülesehitus ja tugi; näited argumendi kinnituseks)
 

Hindamine:

Kursusel saab õpilane arvestuslikud hinded järgmiste tööde eest: 1) arutlev kirjand ja lugemisülesanne (II proovieksam, koondhindena) 2) lugemisülesande lahendamine (kohustuslik osale õpilastest II proovieksami alusel); 3) ettekanne RE teemadel (arvestatud/mittearvestatud; kehtib neile, kel eelmisel perioodil tegemata); 4) kontrolltöö (õigekeelsus); 5) arutleva kirjandi kavand (arvestatud/mittearvestatud).

Õpilane võib puududa kuni 3 tunnist. Teistsugusel juhul tuleb arvestuste nädalal sooritada lisatöö vastavalt puudutud ainetundide sisule.

Õppeprotsessi erinevate osade hindamisel kasutab aineõpetaja lisaks hindevahemikele skaalal 1-5 järgmisi hindemärke: 2/3, 3/4, 4/5. Need osutavad kahe hinde piirimail olevatele hinnangutele, võimaldavad hindamisskaalat laiendada ning õpilase arengut detailsemalt jälgida/tagasisidestada.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne kujuneb eristava hindamise põhimõttel kursuse jooksul hinnatud tööde põhjal. Positiivse kursusehinde kujunemiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud positiivsele tulemusele.

Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalik töid puudumise või negatiivse soorituse korral järele vastata kahe nädala jooksul alates võlgnevuse teada saamisest/tekkimisest (kui õpilane puudus, siis talle võlgnevuse teada olemise hetkest). Kui töö sellises ajavahemikus järeletegemine on mingil põhjusel võimatu/raskendatud või õpilane vajab ajapikendust, tuleb kokkulepe selleks saavutada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates võlgnevuse tekkimisest. Vastasel juhul saab tegemata tööst hinne “1”.

Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

A. Kiini ja A. Lunter „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“ (töövihik); T. Erelt "Eesti ortograafia"; A. Lunter "Lugemisest kirjutamiseni. Eesti keele riigieksami töövihik", Maarja Valk „Valmistu eesti keele riigieksamiks“, H. Hennoste "Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime