Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Erikursus.

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Vikipeedia
Nimetus: Erikursus.
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 10IT, 10TE, 11KU, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

Üks kontakttund kursuse alguses ja teine kontakttund kursuse lõpus. Ülejäänud toimub e-õppe vormis. 

Eesmärgid:

Õpilased õpivad, kuidas kirjutada Vikipeedia artiklit. 

Õpitulemused:

Õpilased oskavad refereerida, kirjutada akadeemilises keeles korrektsete allikaviidetega Vikipeedia artiklit ning avaldavad selle. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Iseseisev töö seisneb akadeemilise kirjutamise õppimises, artikli kirjutamises ning selle avaldamises. 

Hindamine:

Kursuse hindamine on mitteeristav.

1. Õpilane võib kirjutada artikli või täiendada lühikest olemasolevat artiklit pärast seda, kui õpetaja on selle teemavaliku kinnitanud. Olemasolevate võõrkeelsete artiklite tõlkartikleid vastu ei võeta.
2. Enne artikli kirjutamist peab õpilane tegema end oma ees- ja perekonnanime all Vikipeedia kasutajaks, et õpetaja saaks jälgida artikli või selle täienduse valmimist.
3. Artikli või selle täienduse maht ilma Vikipeedia viidete ja märgisüsteemi märkide ja muude linkideta on minimaalselt 345 sõna. Kui artikli maht ei ületa 345 sõna, tuleb teha täiendav artikkel, mille alusel tuleb kokku vähemalt 345 sõna. Teiseks võimaluseks on täiendada esialgset artiklit.
4. Artikkel või selle täiendus on koostatud Eestis kehtivate õigekirja reeglite kohaselt.
5. Artikli koostamisel on järgitud Vikipeedia artiklitele esitatud nõudmisi, sh on andmetele nõuetekohaselt viidatud. Õpilane on ise allikatega tutvunud, neid refereerinud ja ei ole teinud tõlkeartiklit. 
6. Artikli koostamisel on järgitud autoriõigusi.
7. Artiklis või selle täienduses kasutatavad andmed peavad pärinema usaldusväärsetest allikatest ning neile tuleb nõuetekohaselt viidata.
8. Plagiaadi tegemine on refereerimisel ja tsiteerimisel keelatud.
9. Õpilane peab saatma artikli või selle täienduse ilma linkide ja viideteta mustandi määratud tähtajaks õpetajale ülevaatamiseks. Kui artikkel või selle täiendus ei vasta nõuetele, saadab õpetaja selle täiendamiseks ja/või parandamiseks õpilasele tagasi.
10. Õpilane võib enda koostatud artikli või selle täienduse Vikipeedias avaldada, kui see vastab õpetaja hinnangul eespool kirjas olevatele nõuetele.
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse arvestuse saamiseks:

1) artikli puhul peavad olema täidetud õpetaja poolt artiklile esitatud nõuded 1-10 –
arvestatud/mittearvestatud;
2) akadeemilise kirjutamise ülesanne – õpilane on õpetaja määratud teksti oma sõnadega refereerinud ja sellele Vikipeedia reeglite kohaselt viidanud – arvestatud/mittearvestatud;
3) õpilane peab tegema lühikese ettekande viimases tunnis oma artikli kohta ja selle valmimise kohta – arvestatud/mittearvestatud.

Refereering – kirjutamine, mille puhul võetakse kokku autori mõte või jutustatakse ümber. Kooliastmehinne on sama mis kursusehinne. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel. 

Õppematerjalid:

Vikipeedia juhised ja artikli kirjutamiseks vajalik materjal. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.