Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 2. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Soome keel (B1)
Nimetus: 2. kursus
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass: 10LO, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel osalejad on läbinud ühe soome keele kursuse.

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul

1) suurendab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;

2) õpib moodustama uusi grammatilisi vorme;

 3) õpib moodustama olulisemaid küsimusi ja neile õpitud teemade piires vastama;

4) saab lihtsustatud keelega (selkokieli) teksti lugedes või kuulates aru olulisemast infost;

5) mõistab ja väärtustab oma ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane

1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;

2) koostab lauseid ja  lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;

3) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu;

5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;

6) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid.

                 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad:

Teadmisi Soomest, pühade ja tähtpäevade tähistamine Soomes; kodu, suguvõsa ja perekond; isikuandmed; talvepuhkus ja suvepuhkus, saun ja suvila; harrastused; riietuse- ja toidualane sõnavara; terviseteemad.

Omandatavad keeleteadmised:

astmevahelduse olemus; verbitüübid; erinevat tüüpi verbide pööramine oleviku eitavas ja jaatavas kõnes; minevikuvormide moodustamine; tingiv kõneviis; vajaduse, kohustuse väljendamine; astmevaheldus käändsõnades, omastava ja osastava käände moodustamine, kohakäänded; kohamäärsõnad; omadussõnade võrdlusastmed; mitmusevormide moodustamine.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate tööde eest (kontrolltöö, pikem suuline vestlus või dialoog) ja 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsessihindest (näiteks rühmatöös osalemise hinne + seda rühmatööd ettevalmistava kodutöö hinne).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel  tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata.  Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest ja tema keskmine hinne on väiksem kui „4“, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)

Madean Altsoo „Soome keele grammatika“

„Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne

Margit Kuusk „Suomi selväksi“

Sõnaraamatud (soome – eesti ja eesti – soome)

Õpetaja koostatud töölehed, mängud

http://www.keelesild.ee

http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut

www.osaansuomea.fi

http://www.kirjekyyhky.wordpress.com

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime