Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: jätkukursus (olümpiaadikursus)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Soome keel
Nimetus: jätkukursus (olümpiaadikursus)
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass: 10IT, 10LO, 11LO, 11ME, 12KU
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel osalejad on läbinud vähemalt 2 soome keele kursust.

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul

1) suurendab sõnavara õpitavate teemade ulatuses,

2) seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;

3) õpib moodustama uusi ja kordab vanu grammatilisi vorme;

4) õpib vestlema erinevatel teemadel;

5) õpib lihtsamat võõrast teksti lugedes või kuulates aru saama olulisemast infost;

6) tuleb toime lihtsamates suhtlussituatsioonides;

7) mõistab ja väärtustab oma ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

 

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane

1) mõistab vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;

2) saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades;

3) koostab tekste õpitud temaatika piires;

4) tunneb huvi Soome kultuurielu vastu;

5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;

6) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad:

Terviseteemad, liikumise tähtsus, loodus; puhkuse veetmine; harrastused;  tulevikuplaanid; turvaline käitumine liikluses; soomlaste pühad ja tähtpäevad, traditsioonid; lemmikraamat; soomekeelne luule, tõlkeküsimused; mis teeb inimese õnnelikuks.

Omandatavad keeleteadmised:

astmevahelduse erandid; mineviku jaatavad ja eitavad vormid; mitmuse käänete moodustamine analoogia põhjal, omadussõnade võrdlusastmed; tingiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine; passiivi olemus, moodustamine ja kasutamine.

Hindamine:

Kursuse jooksul hinnatakse teadmisi süsteemis „arvestatud“/“mittearvestatud“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse arvestatuks („A“), kui kõik ettenähtud tööd on sooritatud positiivsele hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindelise töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel  tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata.  Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

Margit Kuusk „Suomi selväksi“

Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)

Madean Altsoo „Soome keele grammatika“

„Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne

Sõnaraamatud (soome – eesti ja eesti – soome)

Õpetaja koostatud töölehed, mängud

http://www.keelesild.ee

http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut

http://www.kirjekyyhky.wordpress.com

ETUSIVU

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.