Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Mehaanika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Mehaanika
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 10IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

20 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit).

Eesmärgid:
  1. Erinevate vastastikmõjude ja nende poolt põhjustatud liikumisoleku muutumise uurimine.
  2. Tutvuda ringliikumise olemusega ja sellega seotud füüsikaliste suurustega.
  3. Tutvuda perioodilise liikumisega (võnkumine) ning võnkumise levimisega ruumis (laine) füüsika kontekstis.
  4. Kujundada loodusteadusliku maailmapilti ning abstaktset mõtlemist läbi mudelite kasutamise ja probleemide lahendamise.
Õpitulemused:

Kursuse lõpetanud teab gümnaasiumitasemel mehaanika põhimõisteid, oskab lahendada vastavaid ülesandeid gümnaasiumitasemel ja oma arvutuskäiku põhjendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Dünaamika.

Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega liikumise kohta jõudude tasakaalustumisel. Keha impulss kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha impulsi muutumise põhjus. Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. Rõhumisjõud ja rõhk. Elastsusjõud. Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, kesktõmbekiirendus. Gravitatsiooniseadus. Raske ja inertse massi võrdsustamine füüsikas. Tiirlemine ja pöörle-mine looduses ning tehnikas. Orbitaalliikumise tekkimine inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärjena

 

Võnkumised ja lained.

Võnkumine kui perioodiline liikumine (kvalitatiivselt). Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. Energia muundumine võnkumisel. Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliselt ning siinus- või koosinusfunktsiooniga. Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, kiirus, periood ja sagedus. Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon. Lained ja nendega kaasnevad nähtused looduses ning tehnikas.

 

Jäävusseadused mehaanikas.

Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja rakendused tehnikas. Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia jäävuse seadus looduses ja tehnikas.

 

Hindamine:

Kursuse jooksul tehakse 3 kontrolltööd (dünaamika, ringliikumine, võnkumine ja lained) ja 1 laboritöö koos protokolliga.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

80% hindest moodustavad kontrolltööd (40% + 20% + 20%), 20% moodustab protokoll. Jooksvad hinded (tunnikontrollid jne) annavad lisapunkte ja neid arvestatakse kursusehinde panemisel. Kõik kontrolltööd peavad olema sooritatud positiivsele hindele ning protokoll peab olema arvestatud. 

 

“5” – 90…100%

“4” – 75…89%

“3” – 50…74%

“2” – …49%

Kursuse hinne muudustab 1/5 kooliastme hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kõiki kontrolltöid saab järele vastata ühe korra. Järele saab vastata ka positiivset tulemust, kuid arvesse läheb viimase soorituse tulemus. Kontrolltöö tuleb järele vastata maksimaalselt 3 nädala jooksul. 

Kui praktiline töö jääb tegemata, tuleb see järele teha kolme nädala jooksul. Järeletegemine toimub kas konsultatsiooni ajal või peale tunde. Kui on võimalik, saab praktilist tööd ka kodus sooritada, kuid sellel juhul on vajalik visuaalne dokumenteerimine (pildid, videod).

 

Õppematerjalid:

I. Peil “Mehaanika” 

Veebis opik.fyysika.ee

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.