Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Üldajalugu

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Ajalugu
Nimetus: Üldajalugu
Õpetaja: Liia Vijand-Lind
Klass: 10KU, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

1) Anda ülevaade inimese, riigi, ühiskonna ja kultuuri seostest antiigist kuni 19. sajandini.
2) Tekitada huvi ajaloo vastu ajastuid iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
3) Selgitab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujundades arvesse ajastu konteksti;
4) Väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana;
5) Leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;
6) Mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
7) Teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest;

Õpitulemused:

Antiikaeg:
1) selgitab antiiktsivilisatsioonide ja keskaja ning uusaja ajastute tähtsust maailma ajaloos näidete põhjal ning mõistab ajaloopärandi olulisust tänapäeval;
2) tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja keisririigi toimimise põhimõtteid;
3) iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu ja kujunemist riigiusuks ning domineerimist keskajal ning uusaja mõttevoole;
4) iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab neid kriitiliselt;
5) teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander Suur, Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning iseloomustab nende tegevust;
6) teab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, barbar, kodanik, senat, konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Rooma õigus.
Keskaeg:
1) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid;
2) iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana;
3) teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond;
4) iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit;
5) teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kirik, klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolastika, koraan;
7) teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab nende tegevust.
Uusaeg:
1) iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;
2) teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale;
3) iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule;
4) näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, urbaniseerumine, sotsialism;
6) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin Luther, Louis XIV, Napoleon ning iseloomustab nende tegevust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Iseseisev töö – otsida materjali ja valmistuda rühmatöödeks (3-4) Lugeda õpikust teemakohased peatükid, vajadusel küsimustele vastamine ja töölehtede täitmine.

Antiik: Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: hellenite kasvatus, haridus ja igapäevaelu. Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud.
Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur.
Rooma riigi teke. Rooma vabariik ja selle korraldus. Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus.
Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. Rooma kui antiikaja suurlinn. Ehituskunst.
Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks.
Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus.
Keskaeg: Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke.
Ühiskond ja eluolu: läänikord. Feodaalide ja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: kaubandus, käsitöö, valitsemine.
Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.
Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. Religiooni dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad.
Ülikoolid ja skolastika.
Uusaeg: Uue maailmapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja tagajärjed, reformatsioon ja vastureformatsioon.
Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide iseseisvumine. Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide teke.

Hindamine:

1) Kontrolltöö: Kreeka ja Rooma.
2) TK-d: a) keskaeg b) usk ja reformatsioon,
3) Rühmatööd: a) Kreeka – üh kihid, b) Reis antiikaja Rooma brošüür ja tutvustus/giid, c) keskaja ajaleht, d) jms protsessi hindamised, nt töölehed, suulised vastamised
Kuldvillak Pr rev kohta

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

KT Kreeka ja Rooma on arvestuslik hinne ja peab olema sooritatud vähemalt hindele "3-"
TK-d moodustavad kokku teise arvestusliku hinde ja nende koond peab olema positiivne. Rühmatööde koond on kolmas arvestusliku hinde ja rühmatööde koond peab olema positiivne, st vähemalt kaks rühmatööd peab olema sooritatud. Kursuse hinne kujuneb kolme arvestusliku hinde aritmeetilise keskmisena, va juhul kui KT on 3, TK-d on kolmed, siis isegi kui rühmatööde koond on 5, siis tuleb kursuse hinne kokku 3. Kui on kursuses neg hinne (1 või 2), siis kursuse hinnet üle 3 ei saa hoolimata aritmeetlisest keskmisest. Negatiivse kursusehinde parandamiseks on arvestus, mis sisaldab kõiki õpitud materjale. Kui kursuse jooksul on õpilane puudunud rohkem kui 6 tundi, tuleb sooritada suuline arvestus või teha täiendavat lisatööd
Kursus moodustab ⅙ ajaloo koondhindest.

Spikerdamine/plagiaat tähendab automaatselt suulist arvestust kogu kursuse materjali peale arvestuste nädalal.

Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete (6 kursust) artimeetilisest keskmisest, kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis vaadatakse stuudiumi jooksul saadud KTde aritmeetilist keskmist.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse hinne kujuneb kolme arvestusliku hinde aritmeetilise keskmisena, va juhul kui KT on 3, TK-d on kolmed, siis isegi kui rühmatööde koond on 5, siis tuleb kursuse hinne kokku 3. Kui on kursuses neg hinne (1 või 2), siis kursuse hinnet üle 3 ei saa hoolimata aritmeetlisest keskmisest. Negatiivse kursusehinde parandamiseks on arvestus, mis sisaldab kõiki õpitud materjale. Kui kursuse jooksul on õpilane puudunud rohkem kui 6 tundi, tuleb sooritada suuline arvestus või teha täiendavat lisatööd.

Kui õpilane on puudunud rühmatöö ajal, siis saab ta seda vastata vahetunnis kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

M Kõiv, L Kaljundi, M Laur, T Tannberg 2015. Üldajalugu. Avita, Tallinn
TERAs olevad rühmatööd, õpetaja ja õpilaste tehtud esitlused, töölehed ja teemade kokkuvõtted, videomaterjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.