Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline eesti keel II

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel II
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Arendada erinevate tekstiliikide koostamist ja parandada keelekasutust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:

1)  argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
2) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
3) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
4) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
5) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.
2. Õppekava läbivad teemad.

Kõnelemine
Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt.
Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine.
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine, veenmine ja mõjutamine.

Kirjutamine
Arutleva kirjandi kirjutamine.

Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, pressiteade.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Lugemine
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine.
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine.
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
 

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: kirjand, lugemisülesanne,  2 kontrolltööd, vajadusel tunnikontrollid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud arvestuslikest hinnetest. Tunnikontrollide, kodu- või tunnitööde hinded on enesekontrolliks ja vajadusel mõjutavad kursusehinnet, kui see jääb arvestuslike hinnete põhjal kahe hinde vahele. Kui mitterahuldavaid või nõrku arvestuslikke hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne mitterahuldav või tuleb sooritada arvestuste nädalal arvestustöö, mis hõlmab nii teoreetilist materjali kui ka kirjutamis- ja/või lugemisülesannet. Kui hinnete hulgas on üks mitterahuldav või nõrk hinne, siis ei saa kursusehinne olla kõrgem kui rahuldav. Kui õpilane on puudunud 1/3 või enamast toimunud tundidest, siis ei saa olla kursusehinne kõrgem kui „hea“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga vastavalt TTG kodukorrale või sooritades kursuse arvestustöö.

Õppematerjalid:

Puksand „Johannes 2“ õpik ja töövihik, paljundatud töölehed ja materjalid õpetaja käest.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime