Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus antiigist 19. sajandini

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Kirjandus
Nimetus: Kirjandus antiigist 19. sajandini
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Anda ülevaade maailma- ja eesti kirjanduse ajaloost antiigist 19. sajandini.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse arenguperioodidega;
3) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
4) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm teost, lisaks novelle kahelt autorilt, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kultuuri mõiste. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). Barokikirjandus (Pedro Calderón). Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt). Romantism (Aleksandr Puškin; Prosper Mérimée jt). Realism ja naturalism (Honoré de Balzac; Émile Zola jt). Estetism (Oscar Wilde). Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman, Charles Baudelaire jt). Realistlik draamakirjandus (Anton Tšehhov, Henrik Ibsen jt).

Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde).

Käsitletavad teosed:                                                          

Sophokles „Kunigas Oidipus“

Boccaccio novellid (3)

Shakespeare „Hamlet“

Merimee „Carmen“

Tšehhovi novellid (6)

Hindamine:

Arvestuslikud tööd:  teoste analüüsid.  Vajadusel protsessihinded tunni- ja kodutööde eest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslikest hinnetest, protsessihinded on väiksema kaaluga, kuid mõjutavad lõpphinnet juhul, kui see jääb kahe hinde vahele; kui „mitterahuldavaid“ või sooritamata töid on 2 või rohkem, on kursusehinne „mitterahuldav“, siis tuleb sooritada arvestusnädalal suuline arvestus, mis sisaldab kogu kursuse materjali; ühe „mitterahuldava“ või sooritamata töö puhul ei ole kursusehinne kõrgem kui „3“. Kui õpilane ei ole osalenud tunnis aruteludes või teistes suulistes tegevustes, ei saa kursusehinne olla kõrgem kui „hea“. Kui õpilane on puudunud tundidest 1/3 või rohkem, ei saa kursusehinne olla kõrgem kui „hea“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast tunnis töö toimumist või töö esitamise tähtaega; mitterahuldava tulemuse parandamise korral kahe nädala jooksul pärast mitterahuldava hinde saamist; sooritades arvestuste nädalal suulise arvestuse.

Õppematerjalid:

A. Nahkur „Kirjandus antiigist renessansini“, A. Nahkur „Kirjandus barokist romantismini“, töölehed ja jaotmaterjalid õpetaja käest, kohustuslikud teosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.