Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Mehaanika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Mehaanika
Õpetaja: Eveli Raudla
Klass: 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

22 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit)

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate vastastikmõjust ja erinevatest jõududest, tutvub Newtoni seaduste, impulsi ja reaktiivliikumisega. Kursuse teises pooles keskendutakse ringliikumise ning võnkumise temaatikale ja lainetele.

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. selgitab nähtuste vastastikmõjugravitatsioonhõõrdumine ja deformatsioon esinemist ning rakendumist looduses;
 2. täiendab etteantud joonist vektoritega, näidates kehale mõjuvaid jõude nii liikumisoleku püsimisel (v = const, a = 0) kui ka muutumisel (a = const ≠ 0);
 3. oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu;
 4. selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega;
 5. sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja lahendab probleemülesandeid kasutades seost p = mv;
 6. seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise kohta looduses ja rakenduste kohta tehnikas;
 7. toob näiteid nähtuste kohta, kus impulsi muutumise kiirus on võrdne seda muutust põhjustava jõuga;
 8. rakendab gravitatsiooniseadust ja tunneb gravitatsioonivälja mõistet;
 9. kasutab mõisteid raskusjõudkeha kaaltoereaktsioonrõhumisjõud ja rõhk probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost P = m (g ± a);
 10. selgitab mõisteid hõõrdejõud ja elastsusjõud ning rakendab loodus- ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi selgitades seoseid Fh = μ N ja Fe = – k Δl;
 11. rakendab mõisteid tööenergiakineetiline ja potentsiaalne energiavõimsuskasulik energiakasutegur, selgitades looduses ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi;
 12. rakendab probleeme lahendades seoseid A = Fs cos α; , Ep = mgh ning E = Ek+ Ep;
 13. selgitab energia miinimumi printsiibi kehtivust looduses ja tehiskeskkonnas.
 14. seostab looduses ja tehnoloogias esinevad perioodilised nähtused ühtlase ja mitteühtlase tiirlemise ning pöörlemisega;
 15. kasutab ringliikumist kirjeldades füüsikalisi suurusi pöördenurkperioodsagedusnurkkiirusjoonkiirus ja kesktõmbekiirendus;
 16. analüüsib orbitaalliikumist, kasutades inertsi ja kesktõmbejõu mõistet;
 17. kasutab vabavõnkumise ja sundvõnkumise mõistet looduses ning tehnikas toimuvaid võnkumisi kirjeldades;
 18. rakendab füüsikalisi suurusi hälveamplituudperioodsagedus ja faas perioodilisi liikumisi kirjeldades;
 19. analüüsib energia jäävuse seaduse kehtivust pendli võnkumisel;
 20. analüüsib võnkumise graafikuid;
 21. selgitab resonantsi ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja tehnikas;
 22. kirjeldab piki- ja ristlainete tekkimist ning levimist ning toob nende kohta näiteid;
 23. rakendab füüsikalisi suurusi lainepikkuslaine levimiskiirusperiood ja sagedus lainenähtusi selgitades;
 24. toob nähtuste peegelduminemurdumineinterferents ja difraktsioon näiteid loodusest ning tehnikast.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppetöö koosneb 22-st 70 minutilisest auditoorsest tunnist, mille käigus läbitakse neli üldteemat: Dünaamika; Töö ja energia; Ringliikumine ja võnkumine.

Dünaamika: vastastikmõju, jõud, Newtoni I, II ja III seadus, inertsus, impulss ja impulsi jäävuse seadus, reaktiivliikumine, gravitatsioonijõud ja keha kaal, raskusjõud, rõhk ja rõhumisjõud, toereaktsioon, hõõrde- ja elastsusjõud, deformatsioon.

Töö ja energia: mehaaniline töö, võimsus, energia (kineetiline ja potentsiaalne), mehaanilise energia jäävuse seadus, jõumasinad.

Ringliikumine ja võnkumine: ühtlane ringjooneline liikumine, joonkiirus ja nurkkiirus, kesktõmbekiirendus, ringliikumine looduses ja tehnikas, võnkumine, kaubed

 

Hindamine:

Hinnatakse õpitulemuste saavutamise taset. Selleks toimub kaks arvestuslikku tööd (kontrolltööd) ning hinnatakse ka jooksvalt (tunnikontrollid, tunnitöö, kodused ülesanded, praktilised tööd/katsed). Iga arvestuslik töö katab ühte teemaplokki ning jooksvad hinded kogunevad kogu perioodi vältel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodihinne kujuneb kolme arvestusliku hinde põhjal, millest iga hinne moodustab 33,3% koondtulemusest.

I arvestulik hinne – kontrolltöö teemal "Dünaamika"

II arvestuslik hinne – kontrolltöö teemal "Ringliikumine ja võnkumine"

III arvestuslik hinne – perioodi vältel kogunenud jooksvate hinnete koondhinne (aritmeetiline keskmine)

Positiivse koondhinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema sooritatud vähemalt rahuldavale tasemele ehk hindele 3.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöö, mis on sooritatud mitterahuldavale tulemusele ehk negatiivsele hindele, saab järele vastata kahe nädala jooksul peale hindest teavitamist. Jooksvaid hindeid järele vastata ei ole võimalik.

Õppematerjalid:

"Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised" Indrek Peil

Sama õpik on kättesaadav ka www.opik.fyysika.ee keskkonnas. Kasutame ka E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime