Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Eksponent- ja logaritmfunktsioon.

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Eksponent- ja logaritmfunktsioon.
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 x 70 min

Eesmärgid:

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja

  1. suudab kasutada matemaatilist keelt;
  2. väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib tavakeeles infot ning vastupidi;
  3. väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes;
  4. koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;
  5. kasutab matemaatikat õppides IKT-vahendeid;
  6. suudab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
  7. arendab kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning analüüsib keskkonna ja inimarengu perspektiive.
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;
2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;
3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi;
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid avaldisi, vahetab logaritmi alust;
5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;
6) oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni;
7) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;
8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;
9) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

• Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.
• Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused.
• Arvu logaritm.
• Korrutise, jagatise ja astme logaritm.
• Logaritmimine ja potentseerimine.
• Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele.
• Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused.
• Pöördfunktsiooni mõiste eksponent- ja logaritmfunktsiooni näitel.
• Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine.
• Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta.
• Eksponent- ja logaritmvõrratus.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud. Tunnist puudunud õpilane teeb iseseisvalt selgeks enne järgnevat tundi  eelneva tunni materjalid.  

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal

Kontrolltööd on kursuse algul kokkulepitud ning lisatud esimes tunni kirjeldusse ja kontrolltööde graafikusse.
Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinnekujuneb kursuse jooksultehtud tööde põhjal. Kõik kursuse jooksul tehtud tööd peavad olema tehtud

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal

Õppematerjalid:

 


1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2013). Matemaatika 11. klassile. Koolibri.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2019). Matemaatika 11. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I.Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.