Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Trigonomeetria

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Trigonomeetria
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

kõik kursuse tunnid on kohustuslikud

Eesmärgid:

Õpilane teab ja oskab

1)lahendada  täisnurkset kolmnurka 
Täiendusnurga trigonomeetriat;mistahes nurga trigonomeetriat; taandamisvalemeid;trigonomeetriliste funktsioonide vahelisi seoseid; trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamist; liitmisvalemeid; kahekordse nurga valemeid; siinusteoreemi; koosinusteoreemi, kolmnurga pindala valemeid; kolmnurga lahendamist

2)vektor tasandil

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane oskab/ teab :1) kraadimõõtu, radiaanmõõtu, sektori pindala, ringjoone kaare pikkuse arvutamise eeskirju, lihtsustada trigonomeetrilisi avaldisi, lahendada kolmnurki. Õpilane oskab lahendada kolmnurki(mistahes kolmnurk, täisnurksed kolmnurgad); oskab lihtsustada trigonomeetrilisi avaldisi, teab trigonomeetriliste funktsioonide vahelisi põhiseoseid, teab taandamisvalemeid, oskab ülesannete lahendamisel kasutada kahe nurga summa ja vahe siinuse koosinuse ja tangensi valemeid, tunneb kahekordse nurga trigonomeetriat

2)vektori mõistet, tehteid vektoritega, oskab leida nurka kahe vektori vahel

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

kursuse sisu: täisnurkse kolmnurga trigonomeetria
Täiendusnurga trigonomeetria;mistahes nurga trigonomeetria; taandamisvalemid;trigonomeetriliste funktsioonide vahelised seosed; trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine; liitmisvalemid; kahekordse nurga valemid; siinusteoreem; koosinusteoreem, kolmnurga pindala valemid; kolmnurga lahendamine;

Vektori mõiste, tehted vektoritega

Hindamine:

Hindamise aluseks on kursuse jooksul toimunud tööde/kontrolltööde hinded. Kõik tööd, mis on kursuse jooksul toimunud, peavad olema tehtud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde/kontrolltööde põhjal. Kõik tööd peavad olema tehtud. Kui õpilane soovib kursuse hinnet parandad (saad kõrgemat hinnet), siis tuleb teha arvestustöö kogu kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või õpetajaga individuaalselt kokkulepitus ajal

Õppematerjalid:

L.Lepman, T.Lepman, K.Velsker"Matemaatika X klassile"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime