Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Müüt ja kirjandus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Müüt ja kirjandus
Nimetus: Müüt ja kirjandus
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 12KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

17 tundi

Eesmärgid:

Anda ülevaade eesti rahvausundi ja maailmavaate kujunemisest ning maailma mütoloogiast.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

  • kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis;
  • teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust;
  • selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust õpitu ja iseenda kogemuse põhjal;
  • nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ning leiab neid käsitletavaist ilukirjandusteoseist, tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab neid käsitletavaist ilukirjandusteoseist;
  • analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ning esteetilistest väärtustest lähtuvalt;
  • tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Müüdi olemus. Muinasjutt kui kirjanduse ja müüdi vahelüli. Kunstmuinasjutt. Pärimuse mõtestamine. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt. Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad, motiivid, süžeed ja tegelased. Arhetüüpsed müüdimotiivid. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid. Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused. Piibli müüdid ja nende töötlused. Intertekstuaalne lähenemisviis. Müüt kirjanduses ja tänapäeva kultuuris. Argimütoloogia ja rahvapärimus. Kaasaja kirjandus ja müüt. Kunstnikumüüt: kirjanik kui looja.

Teoseid, mida käsitleme terviklikult või tutvume sisuga: Goethe "Faust", Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu", Tammsaare “Põrgupõhja uus Vanapagan”, Tammsaare "Juudit", Kivirähk "Juudit", Kitzberg “Libahunt”, Bulgakov “Meister ja Margarita”, Karila “Väikese haugi püük”, Pelevin “Õuduse kiiver”, Atwood “Penelopeia”, Druon "Zeusi mälestused", "Kalevipoeg" ja töötlused

Hindamine:

Kursusehinne kujuneb järgmistest arvestuslikest hinnetest:

  • Goethe "Faust" I osa
  • (Kaasaja) teos, mis on seotud müüdi või/ja pärimusega. Kes seda tööd ei vali (kursusehinne max 4), teeb ettekannet teemal "Arhetüüpsed tegelased mütoloogias", keskendudes eesti pärimusele
  • Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu"
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud arvestuslike hinnete põhjal. Kursus on arvestatud, kui vastatud on vähemalt 2 teost. Arvestuslike hinnete seas ei tohi olla „1“ ega „2“, et kursusehinne oleks „4“ või „5“. 

Kooliastme hinne: "Kirjandus ja ühiskond" ja "Müüt ja kirjandus". Kui on kahevahel, siis 12. klassi kursuse hinne on määrav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Töid saab järele vastata kokkuleppel õpetajaga; neljapäeval järelevastamise ajal

Õppematerjalid:

Materjalid TERAs ja teosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.