Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Eesti keele eksamiks ettevalmistus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: Eesti keele eksamiks ettevalmistus
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 70minutilist tundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane

1. kordab õigekeelsuses probleemseid kohti;
3. arendab kirjalikku väljendusoskust;
4. süvendab tekstiloomeoskust;
5. arendab tekstide analüüsimise oskust;
6. viimistleb sõnastust ja tegeleb stiilivaliku probleemsete juhtudega.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane
1. väljendab end nii suulises kui kirjalikus tekstis vastavalt kirjakeele normidele;
2. koostab vastavalt riigieksami nõuetele argumenteeritud ja piisavate näidetega arutleva kirjaliku teksti;
3. analüüsib ilukirjanduslikku, populaarteaduslikku või meediateksti detailselt ja erinevatest aspektidest lähtuvalt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ortograafia kordamine (kokku-lahkukirjutamine, suur-väike algustäht, kirjavahemärgistus). Lugemisülesannete lahendamine ja analüüs. Stiiliküsimustega tegelemine (kõnekeelsus, liialdatud kujundlikkus, kantseliit). Teksti sisuline planeerimine ja eeltööde analüüs. Argumenteerimine (ülesehitus ja toed; näited argumendi kinnituseks), demagoogia.

Hindamine:

Kursuse materjali omandamist hinnatakse lugemisülesande lahendamise, kirjandi eeltöö tegemise ja arutleva teksti loomise töödega. Hinded jagunevad arvestuslikeks (suurema kaaluga) ja protsessihinneteks. Kursuse jooksul toimub 3 arvestuslikku tööd: 1 proovieksamitöö, kirjandi eeltöö,  ortograafia kontrolltöö. Mitterahuldavalt sooritatud töö tuleb ümber vastata. Ümber vastata saab vaid mitterahuldavat hinnet ja sel juhul hinnatakse tööd rangemalt. Sooritamata töö tuleb järele vastata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete põhjal; olulisemad on proovieksamitöö, kirjandi eeltöö ja kontrolltöö hinded. Arvestuslike hinnete hulgas ei või olla ühtegi mitterahuldavat hinnet.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal, kusjuures suurema kaaluga on 12. klassi kursuste hinded ja proovieksami hinded; mitterahuldav võib olla 1 kursuse hinne, kuid mitte viimase kursuse hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud õpilasel tuleb see vastavalt ettenähtud korrale järele vastata. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

A. Kiini ja A. Lunteri töövihik „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“;
T. Erelti "Eesti ortograafia".

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime