Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kalligraafia

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 3
Aine: Kalligraafia
Nimetus: Kalligraafia
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11LO
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 70-minutilist auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane õpib erinevaid kalligraafia kirjastiile, teab ja tunneb vastavaid töövahendeid, oskab ilukirja kasutada ning harjutab manuaalseid oskusi. Oskab hoida puhtust, töövahendite korrashoidu ja korrektsust. Õpib kirjateost õigesti kujundama ja jälgib kompositsiooni reegleid. Suudab keskenduda ning oma mõtteid väljendada. Loob erinevate kirjastiilidega ilmekaid kirjatöid.

Õpitulemused:

Õpilane oskab ja teab lihtsamaid kirjastiile ning oskab neid kasutada. Tunneb kompositsiooni reegleid ning suudab luua tervikliku, korrektse töö (iga kirjastiili lõpus), kus on reeglina seotud tekst pildiga. Õpilane on käeliselt osavam ja julgem kunstis/kirjas eksperimenteerima.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel tutvustatakse kõige populaarsemaid kirjastiile. Alustatakse kõige lihtsamast ehk lihtsalt ilusasti kirjutamisest st tehakse lihtsamd katsetused ilusast kirjast. Harjutatakse laisule erinevaid stiile (nt: kursiivi). Tutvutakse gooti-kirjaga. Kes on kiirem, saab katsetada peensule kirjaga. Iga kirjastiili lõpus on tunnikontroll avatud materjalidega ehk õpilane kirjutab õpetaja poolt antud teksti vastavas stiilis. Kursusel tuleb palju iseseisvalt harjutada.

Hindamine:

Hinnatakse korrektsust, puhtust, usinust, õhinust ning tahet tööd teha. Oluline on tähed, tekstid õigesti kujutada ning luua terviklik kompositsioon nii, et töö on puhas ja terviklik.
Kursuse hinde saamiseks peavad olema tehtud kõik jooksvad harjutused st tunnikontrollid. Tööde hindamine on hindeline (numbriline) ja arvestuslik/mittearvestuslik st et nn tunnikontrollid ehk kokkuvõtvad vahetööd on hindelised ja jooksvad harjutusülesanded on arvestuslik/mittearvestusliku hindamissüsteemiga. Kõik tööd peavad olema sooritatud positiivsele hindele ja harjutuselehed arvestatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb jooksvatest hinnetest. Kui õpilane ei ole arvestuste nädala lõpuks mõnda tööd esitanud, siis ei ole tal antud ülesande eest võimalik maksimaalset hinnet saada. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õpetajalt tunnis ja Tera kaustas.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.