Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Orgaanilised ained

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Keemia
Nimetus: Orgaanilised ained
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik kursus 11TE klassile.

Maht:

Arvestuslikult 20 70-minutilist tundi, ~18 tundi auditoorse töö maht ~2 tundi kontrolltööde tunnid.

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

6. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

7. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:

• määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi ja oskab neil vahet teha;

• oskab anda molekuli struktuuri põhjal ainele nimetuse ning joonistada nimetuse järgi vastava molekuli;

• kirjeldab olulisemate areenide, halogeenühendite, küllastumata ühendite, alkaanide, amiinide, eetrite ja alkoholide omadusi ja tähtsust argielus ja looduses;

• selgitab seost areenide, halogeenühendite, küllastumata ühendite, alkaanide ja alkoholide vahel;

• võrdleb areenide, halogeenühendite, küllastumata ühendite, alkaanide ja alkoholide keemilisi ning füüsikalisi omadusi, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid;

• selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest põhjustatud sotsiaalseid probleeme.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Erinevate aineklasside nomenklatuuri põhimõtted, isomeeria. Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, areenide, küllastumata ühendite, alkoholide, primaarsete amiinide, eetrite) füüsikaliste omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste omaduste võrdlus. Süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ning tööstuses (tutvustavalt).

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub kirjalikku 2 kontrolltööd (arvestuslik ajaline maht umbes 60 min).

Kontrolltöö hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

 

Kolmas hinne kujuneb individuaalsete tööde esitamisest. Individuaalseteks töödeks on kohustuslikud e-töövihiku ülesanded HTM Moodle keskkonnas. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata töid ei arvestata! (Näiteks interneti müstiline kadumine viimasel õhtul ei ole mõjuv põhjus, sest töö esitamiseks on nädal aega või isegi rohkem.)

Kui üks individuaalsetest töödest on õigeaegselt esitamata või tegemata või sooritatud alla 50 protsendilisele tulemusele, siis see hinne langeb ühe palli võrra. Kui kaks tööd on esitamata või tegemata või alla 50%, siis kahe palli võrra jne. Kõigi tööde hindeid ei saa kohe teada, sest õpetaja peab ülesandeid käsitsi ka hindama ja panema vastavad punktid. Individuaalse töö teste eraldi ei hinnata ja selle eest tuleb üks koondhinne. Iga testi läbimise lävend on üle 50% ja see kehtib igale testile eraldi. Digitaalse e-töövihiku teste (e Moodle teste) võib lahendada piiramatu arv kordi enne tähtaega ja parim tulemus läheb arvesse. Lahendamise statistikat peab iga õpilane ise jälgima ja probleemide korral koheselt pöörduma aineõpetaja poole („paar tundi“ enne esitamist ja hilisemaid pretensioone ei arvestata). Lohakus ja unustamine ei ole põhjendus tegemata jätmisele!

Õpilane on kohustatud jälgima ise testide sooritustulemusi ja omama ülevaadet arvestatud ja arvestamata jäänud testide kohta. HTM Moodle keskkonnas toimuvad aeg-ajalt hooldustööd, mille kohta on esilehel vastav teade. Teadetesse tuleb suhtuda tõsiselt ja mitte jätta oma tegemised hooldustööde ajaks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet). 

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

Kokku on tehnoloogiasuunal 5 keemia kursust. Orgaaniliste ainete kursus on neljas kursus gümnaasiumis.

Kui tuleb distantsõpe täies ulatuses, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund).

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata töö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see hindeks 1 („nõrk“). Koduste tööde esitamise statistikat saab jälgida e-tööviku keskkonnas HTM Moodle. Individuaalseid e-töövihiku (e Moodle testide) töid peale tähtaega uuesti esitada ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused ja kui õpilane haigestub ning ei saa esitada testi tähtajaks, siis piisab mõistliku aja jooksul kirjalikust teatest ENNE esitamise tähtaega Stuudiumis õpetajale. Teistel juhtudel testi esitamine vaidlustamisele ei kuulu!) Ind. tööde koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui paned ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Registreerimisel peab teavitama aineõpetajat.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada õppenõukogu poolt määratud aja jooksul.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:  Orgaanilise keemia õpik ja e-töövihik HTM Moodle keskkonnas.

Kui puudud, siis jälgi Stuudiumis koduseid töid ja tunnis läbitud teemat. Tunnis jagatud materjal tuleb ise leida kaasõpilastelt või otsida õpikust.

Kõik videoloengud leiad siit: https://sites.google.com/tammegymnaasium.ee/ttgkeemia/orgaaniline-keemia

Iseseisvate tööde loetelu: Võimalikeks individuaalseteks töödeks on e-töövihiku ülesanded keskkonnas HTM Moodle.

Konsultatsioon:

Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel, neljapäeviti kell 8-8.40 kabinetis 209.

Nädal enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

Kontrolltööde ajad kantakse Stuudiumi kalendrisse ja teavitatakse õpilasi koduse töö ülesandena.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime