Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kolmas kursus (B1)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: Kolmas kursus (B1)
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 10KU, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilased on läbinud esimese kursuse või varem õppinud hispaania keelt.

Maht:

19-20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Saada teadmisi hispaania kultuuriruumist, parandada hääldust, harjutada kuulamist, omandada hotelli reserveerimisel ja tee küsimisel-juhatamisel vajaminev põhisõnavara, osata rääkida oma päevaplaanist ja huvidest. Harjutada suuremaid arve, küsimuste esitamist, sagedusmäärusi, ebareeglipäraste tegusõnade pööramist olevikus ja käskivat kõneviisi, omastavaid rõhulisi asesõnu.

Õpitulemused:

Õpilane saab hakkama hotellitoa reserveerimisega ja tee küsimise-juhatamisega, oskab rääkida oma huvidest ja igapäevastest tegevustest, esitada eelpoolnimetatud teemadega seotud küsimusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad ja sõnavara: eluase, asjade asukoht ruumis; teejuhatus, liiklusvahendid; hotellitoa reserveerimine; nädalapäevad;  Hispaania ajaplaanid/elurütm; huvid, arvamuse avaldamine, ametid, sagedusmäärused.

Grammatika: kohamäärused, sagedusmäärused, sagedamini esinevad eessõnad, järgarvud, käskiv kõneviis teejuhatuses, verbide ebareeglipärane pööramine olevikus.

Hindamine:

Jooksvad hinded: tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, paar kirjandit, veebiülesanded. Suulistes ülesannetes hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on igas kursuses mõned arvestuslikud tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Puudumise korral tuleb hindelised õpiülesanded järele vastata.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Español en marcha A1;Ele Nivel 1. Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta.

Veebitugi: https://www.profedeele.es/, keel.punkt.ee, www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.