Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keel,2. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Prantsuse keel (B1)
Nimetus: Prantsuse keel,2. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena ja läbinud 1. kursuse.

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Treenida vestlust olevikus ja minevikus. Harjutada kuulamist, parandada hääldust. Laiendada järgnevate teemade sõnavara: toitumine/toiduvalmistamine, rõivastus, tervis, heategevus. Korrata ja kinnistada lihtminevikku (passé composé), käskivat kõneviisi, asesõnu (sihilisi, näitavaid ja omastavaid).

Õpitulemused:

Õpilane suudab vestelda lihtminevikus oma igapäevategevustest, suudab rääkida oma enesetundest ja tervislikust seisundist (saab arsti juures hakkama).Oskab kasutada käskivat kõneviisi ja lihtminevikku (passé composé). Tunneb lauses ära asesõnad ja saab aru, millele need viitavad ning püüab kõnes levinumaid asesõnu kasutada.

Teadvustab toiduraiskamist, kui olulist probleemi. Teadvustab ja väärtustab heategevust. Oskab tutvustada mõnda Eesti või rahvusvahelist heategevusorganisatsiooni.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vestlusteemad: toitumine, rõivastus, tervis, heategevus.
Grammatika: käskiv kõneviis, passé composé, asesõnad (sihilised, näitavad, omastavad).

Hindamine:

Jooksvad hinded: järjepidev sõnavara vastamine, vestlusülesanded, üks pikem kirjand, paar arvestuslikku grammatikatööd. Suulistes ülesannetes hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele "rahuldav". Puudumise korral tuleb koduse tööna märgitud õpiülesanded järele vastata.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: lepointdufle.com, www.duolingo.com, http://apprendre.tv5monde.com/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.