Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keel,5. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Prantsuse keel (B1)
Nimetus: Prantsuse keel,5. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11IT, 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena

Maht:

18-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Korrata otse- ja kaudsihitislikke asesõnu, treenida kõnes õige asesõna valimist. Korrata tingivat kõneviisi ja teise tüübi tingimuslauseid rääkides oma soovidest, unistustest, tulevikuplaanidest. Õppida subjunktiivi moodustamist ja treenida subjunktiivi kasutamist oma arvamusest rääkimisel. Õppida siduvate määrsõnade kasutamist argumenteerimisel. Õppida aegade muutumist kaudses kõnes. Tutvuda passe simple'ga (minevikuaeg, mida kasutatakse kirjanduses).

Teemad: reisimine, oma unistustest-plaanidest rääkimine, argumenteerimine.

Õpitulemused:

Õpilane suudab rääkida oma igapäevaelust kasutades erinevaid minevikuaegu. Õpilane oskab rääkida tingivas kõneviisis oma unistustest ja tulevikuplaanidest. Ta teadlik, et soovituste-nõuannete puhul tuleb kõrvallauses kasutada subjunktiivi, mitte kindlat kõneviisi. Ta on tutvunud subjunktiivi moodustamisega; teab peast levinumaid väljendeid, mis nõuavad subjunktiivi kasutamist ja oskab lisada (kas tabelite abil või peast) vajamineva tegusõna vormi. Oskab (peast või tabelite abil) muuta kõiki aegu vastavalt kaudse kõne reeglitele.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldised vestlusteemad: reisimine, soovitused, nõuanded, poolt- ja vastuargumentide esitamine.
Grammatika: kõikide minevikuaegade kasutamine, tingiv kõneviis, subjunktiiv, passiiv.

Hindamine:

Jooksvad hinded: sõnavara vastamine, dialoogid jm (vestlus)ülesanded, esitlused, blogi. Kursuse jooksul toimub ka 1-3 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad peamiselt grammatikat.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Kursusehinde saamiseks peavad arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Puudumise korral tuleb kodutööna jäetud õpiülesanded kindlasti järele vastata.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Allikad: Totem 2,3 A2-B; Alter Ego B1, Grammaire essentiel du français B1; CLE Grammaire progressive du français A2-B1; FOCUS Grammaire du français A1-B1)

Veebitugi: http://www.lepointdufle.net/, www.duolingo.com, https://keel.punkt.ee, http://apprendre.tv5monde.com/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime