Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Saksa keel 10.klassile II kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel 10.klassile II kursus
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel saavad osaleda õpilased,kes on saksa
keelt õppinud teise võõrkeelena alates 6.klassist, kes on edukalt läbinud I kohustusliku kursuse

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud jätkuva korrektiivkursusena,et ühtlustada
ja täiendada erinevatest koolidest tulnud õpilaste teadmisi põhisõnavara
ja grammatika osas.Eesmärgiks on kinnistada keeletase A2.kõigis
osaoskustes ja võtta suund keeleoskustaseme B1 saavutamiseks

Õpitulemused:

Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt
leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et
kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi,lühidalt rääkida oma söömis -ja õppimisharjumustest.

Grammatikas on
omandatud küll põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel
vigu.Oskab koostada õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja
lihtsat isiklikku ja ka poolametlikku kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete
sisust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema: "Argipäev", "Vaba-aja tegevused","Söömine ja toitumine;"Töö ja elukutsed,astumine tööellu";"Õppimine ja enesetäiendamine"; 

Keelelised teadmised:tegusõna põhivormid ja ajad indikatiivis;eessõnalised tegusõnad;Infinitiivlaused ja -konstruktsioonid koos "zu"ga;umbisikuline tegumood ja selle ajad;modaalverbide pööramine ja kasutamine;aega tähistavad eessõnad; põhjendavad sidesõnad; finaallauste(otstarbelausete) moodustamine ja "zu" kasutamine lauses;nimisõnade sugu; partitsiibid(kesksõnad) ja nende kasutamine.

Iseseisvaks tööks on sõnavara õppimine Quizleti abil, .Õpilane peab iseseisvalt omandama teemakohase sõnavara ja oskama neid lausetes kasutada.Iseseisvalt tuleb teha ka harjutavaid ülesandeid interneti põhises töövihikus.Õpilasel tuleb teha kursuse jooksul ka iseseisev kontrolltöö avatud materjalidega ja koostada esitlus ühest Saksamaa linnast.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja gümnaasiumi riiklik
õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli
süsteemis.Eraldi hinnatakse suulisi vastuseid.Sõnavara ja keelelisi
teadmisi kontrollitakse kirjalike töödega(testidega) vastava teema lõpus.
Lõpptulemuse kujunemine: Kursuse hinne kujuneb jooksvate
hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt
3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka
õpimotivatsiooni ja õpilase individuaalset arengut.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

:Kursuse hinne kujuneb jooksvate
hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt
3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka
õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides
osalemist.Kursuse hinne "väga hea" või "hea" eeldab kõigi nõutud tööde
sooritamist ja mitterahuldavate hinnete puudumist.Kursuse rahuldava
hinde saamiseks peavad kõik tööd olema vastatud vähemalt rahuldavalt

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli
päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelvastamine ka
õpetajaga kokkuleppel.Järele vastata saab kõiki suulisi vastuseid ja
kirjalikke töid.

Õppematerjalid:

Õpikuna on kasutuse õppematerjal "Spektrum" koos töövihiku ja meediapaketiga.Kasutusel on ka erinevad sõnastikud,harjutusmaterjal internetist ja "Deutsche Welle" materjalid.Sõnavara õppimiseks kasutatkse programmi"Quizlet

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime